نویسنده = محمد علی حکیم زاده اردکانی
Analysis and Prediction of Land Use Change in Yazd-Ardakan Plain

دوره 8، شماره 3 انگلیسی، فروردین 1398، صفحه 1-20

حسن فتحی زاد؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ حمید سودائی زاده


بررسی تغییرات فصلی میزان فرونشست نمک از غبار در شمال دشت یزد-اردکان

دوره 7، شماره 20، آذر 1397، صفحه 33-44

10.22052/deej.2018.7.20.11

علی محمد قائمی نیا؛ محمد علی حکیم زاده اردکانی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ فرهاد دهقانی