نویسنده = سعید سلطانی
ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWAT در شبیه‌سازی رواناب حوزۀ آبخیز کرخه

دوره 9، شماره 27، تیر 1399، صفحه 47-58

10.22052/deej.2020.9.27.25

فهیمه مختاری؛ افشین هنربخش؛ سعید سلطانی؛ خدایار عبدالهی؛ مهدی پژوهش