نویسنده = عادل سپهر
Depositional pattern of sediments in a dry-lake Playa in NE Iran; Implication for geomorphologic characteristics

دوره 9، شماره 5انگلیسی، شهریور 1399، صفحه 24-11

ملیحه پورعلی؛ عادل سپهر؛ محمدحسین محمودی قرایی


ارزیابی خطر بیابان‌زایی استان خراسان شمالی با استفاده از مدل‌های IMDPA و MICD

دوره 9، شماره 26، اردیبهشت 1399، صفحه 29-42

10.22052/deej.2020.9.26.21

مجید اونق؛ نفیسه رمضانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ عادل سپهر


بررسی اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده‌ی MODIS درخراسان رضوی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 1-8

مصطفی دستورانی؛ عباسعلی ولی؛ عادل سپهر؛ چوقی بایرام کمکی