اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباسعلی ولی

بیابان زدایی گروه بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

valikashanu.ac.ir

سردبیر

ابوالفضل رنجبر فردوئی

اکولوژی و دینامیک بیابان گروه بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

aranjbarkashanu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ابوالفضل رنجبر فردوئی

اکولوژی و دینامیک بیابان گروه بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

aranjbarkashanu.ac.ir

کریم سلیمانی

سنجش از دور در علوم محیطی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

solaimani2001yahoo.co.uk

رضا قضاوی

گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان

ghazavikashanu.ac.ir

عباسعلی ولی

بیابان زدایی گروه بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

valikashanu.ac.ir

احمد نوحه گر

برنامه ریزی گروه برنامه ریزی دانشگاه تهران

nohegarut.ac.ir

ابراهیم امیدوار

گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

ebrahimomidvarkashanu.ac.ir

رضا دهقانی بیدگلی

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانگاه کاشان

dehghanirkashanu.ac.ir

سعید سلطانی کوهپایه

دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده منابع طبیعی

ssoltanicc.iut.ac.ir

محمد علی زارع چاهوکی

مرتعداری استاد دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی

mazareut.ac.ir

مهدی وفاخواه

منابع آبی دانشیار دانشکده منابع طبیعی/دانشگاه تربیت مدرس

vafakhahmodares.ac.ir
0000-0002-8113-9113

حمیدرضا عظیم زاده

محیط زیست دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی

hazimzadehyazd.ac.ir

سید حسن طباطبائی

مهندسی آب استاد/ مهندسی آب/ دانشکده کشاورزی

tabatabaeisku.ac.ir

مدیر اجرایی

ابراهیم امیدوار

گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

ebrahimomidvarkashanu.ac.ir

کارشناس نشریه

سمیه حیدرنژاد

بیابان زدایی دانش آموخته دکتری بیابان زدایی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان

s.heydarnejad110gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

خانم معصومه ( اقدس) عدالت پور

دانشگاه کاشان

azizedalatpuryahoo.com

ویراستار انگلیسی

امیرداود حیدرپور

مدیر مسئول و مدیر عامل موسسه ترجمه کاوان

tarjomekavangmail.com