شبیه‌سازی تأثیر سناریو بهبود وضعیت مراتع بر رواناب و رسوب در رودخانۀ سرباز استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیار، بخش حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

‎10.22052/deej.2023.253674.1024

چکیده

پوشش گیاهی مرتعی به‌صورت طبیعی مانند چتری بر روی زمین گسترده شده و حافظ آب، خاک و موجودات زنده است. تغییرات پوشش گیاهی باعث بهبود و یا خسارات جبران‌ناپذیری به منابع آب و خاک می‌شود. اطلاع از اثر تغییرات پوشش گیاهی بر مؤلفه‌های هیدرولوژیک آبخیز شامل دبی و رسوب پیش‌نیاز هرگونه برنامه‌ریزی مدیریتی در مقیاس آبخیز است. در این تحقیق برای بررسی تأثیر تغییرات پوشش گیاهی بر رواناب و رسوب در حوزۀ آبخیز رودخانۀ سرباز استان سیستان و بلوچستان از مدل هیدرولوژیکی SWAT و سناریوسازی بهبود وضعیت مرتع از ضعیف به متوسط استفاده شد. پس از تلفیق نقشه‌ها 97 واحد پاسخ هیدرولوژیک و 21 زیرحوضه به دست آمد. پس از آماده‌سازی داده‌های ورودی، مدل برای یک دورۀ 23 ساله از سال 1999تا 2021 واسنجی‌ و صحت‌سنجی گردید. ابتدا مدل برای زمان حال و براساس داده‌های پایه اجرا گردید و در ادامه، سناریوی بهبود وضعیت مرتع اعمال گردید. نتایج آنالیز حساسیت نشان داده پارامترهای آلفا در جریان برگشتی و شمارۀ منحنی بیشترین تأثیر را در واسنجی و صحت‌سنجی شبیه‌سازی داشته‌اند. نتایج به‌دست‌آمده از واسنجی رواناب با ضریب نش-ساتکلیف 76/0‌ و ‌ضریب تبیین 86/0 و برای رسوب به‌ترتیب 53/0 و 58/0 به دست آمد که برای رواناب در طبقۀ خوب و برای رسوب قابل قبول است. با اعمال سناریو بهبود پوشش مراتع از ضعیف به متوسط موجب کاهش بسیاری از پیک‌های اوج رواناب شده است. دبی سیل از 18 متر مکعب در ثانیه در ماه 75 به 8 متر مکعب شده است؛ درکل میزان میانگین رواناب و رسوب به‌ترتیب در این تحقیق 88/46 و 53/15 درصد کاهش یافته و نشان از کارایی این سناریو برای کاهش رواناب و رسوب است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulating the Influence of Rangeland Conditions Improvement on Sarbaz River’s Discharge and Sedimentation

نویسندگان [English]

 • Ehsan Hamedi 1
 • چزگی Chezgi 2
 • Hamzeh Noor 3
1 M.Sc. student, Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Environment, University of Birjand, Birjand. Iran
2 Assistant Professor, Rangeland and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Environment, University of Birjand, Birjand. Iran, chezgi@birjand.ac.ir
3 Assistant Professor, Department of Soil Conservation and Watershed Management, Khorasan Razavi Agricultural Research and Training Center, Agricultural Research, Training and Promotion Organization, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Protecting water, soil, and organisms, rangeland vegetation is naturally spread over the earth like an umbrella. On the other hand, vegetation changes either cause an improvement or irreparable damage to water and soil resources. Therefore, knowing the effect of vegetation changes on hydrological components of the watershed, including base and peak flow, is a prerequisite for any management planning at the watershed scale. However, the issue takes on particular significance in arid and semi-arid areas, where there is no sufficient quantitative data and the land cover and land use classes are widely dispersed. Therefore, this study sought to calibrate and validate a model for simulating runoff and sediment in the Sarbaz watershed using the soil and water assessment tools (SWAT). What follows presents a scenario concerning the simulation of the influence of improving rangeland vegetation on hydrological components of the Sarbaz basin using a recalibrated and validated model.
 
Methodology: This study used the SWAT hydrological model to investigate the effect of vegetation changes on discharge and sedimentation in the Sarbaz River watershed located in Sistan and Baluchistan province, enacting the scenario of improving rangeland conditions from poor to moderate. To this end, HRU was obtained from the combination of land use, soil, and slope class maps. Then, surface runoff, sediment, and chemical elements were calculated for each HRU, each sub-basin, and the watershed, respectively. On the other hand, ninety-seven hydrological response units were obtained based on digital height lines of 21 sub-basins after combining three maps. Then, following the preparation of the intended parameters and input data, the model was calibrated for 17 years from 1999 to 2016, and validated over a five-year period from 2017 to 2021. Finally, the model was implemented for the present time based on preliminary data, and then the scenario of improving the pasture conditions from poor to moderate was enacted to determine the influence of vegetation on runoff and sediment.
 
Results: The sensitivity analysis revealed that the alpha parameters in the return flow (v_ALPHA_BF) and the initial curve number of American soil conservation (CN-SCS) for medium humidity conditions exerted the greatest influence on the calibration and validation of the simulation. The results obtained from runoff calibration were found to be 0.76 Nash-Satkif coefficient and 0.86 explanation coefficient, and 0.53 and 0.58 for sediment, respectively, indicating acceptable rates for runoff (on a good floor) and sedimentation. Moreover, the results of the scenario concerning the improvement of pasture conditions from poor to moderate suggested a 46% and 15% reduction in the flood volume and total sediment, respectively, indicating the great influence of vegetation increase on Sarbaz River’s stability.
 
 
Conclusion: Preserving rangeland plants requires the protection of water and soil, and ultimately maintaining the balance of an ecosystem. However, quantifying the influence of vegetation on runoff and sediment requires modeling and simulation. Accordingly, the current study used water and soil assessment models to construct its intended scenarios. The area of poor pastures in the study area covers nearly 81% of the region. It should be noted that the status of the pastures could be improved through appropriate grazing methods such as modification and flooding, making the flow continue in dry periods and thus reducing the flood damage in the study area.
Generally, this study found that the average amount of surface runoff was decreased by 46.88%, indicating the effectiveness of the enacted scenario in reducing flood discharge. Moreover, the peaks of sediment in the diagram were decreased. Also, the average sediment was found to have decreased by 15.53% at the outlet of the basin, suggesting a significant reduction of sediment in the basin. Therefore, it could be argued that the scenario enacted in the current study worked well and that relevant organizations, especially the General Directorate of Natural Resources and Watershed Management of Sistan and Baluchistan province may play it out in the study area. Such a change could be made with suitable methods to improve the conditions of the pasture, including modification and flooding, leading to the continuation of the discharge flow in dry periods and the reduction in flood damage and loss of water and soil in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Simulation
 • Rangeland Conditions
 • Scenario Construction
 • Discharge
 • Sediment
 • Sarbaz City
 1. Abbaspour, K. C. (2011) User Manual for SWAT- CUP, SWAT calibration and uncertainty analysis programs. Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Eawag, Duebendorf, Switzerland, 103p.
 2. Abbaspour, K. C., Yang, J., Maximov, I., Siber, R., Bogner, K., Mieleitner, J., Zobrist, J. & Srinivasan, R. (2007) Modeling hydrology and water quality in the pre-Alpine/Alpine Thur watershed using SWAT. Journal of Hydrology, 333(1): 413–430.
 3. Abbaspour, K.C., Rouholahnejad, E., Vaghefi, S., Srinivasan, R., Yang, H., & Klove, B.A. (2015) Continental-scale hydrology and water quality model for Europe: calibration and uncertainty of a high-resolution large-scale SWAT model. J Hydrol 524:733–752. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.03.027
 4. Aghakhani, M., Nasrabadi, T., & Vafainejad, A. (2018) Hydrological simulation of Taleghan watershed using SWAT model of environmental science and technology. 21(9), 147-159. doi: 10.22034/jest.2020.26325.3576. (In persian)
 5. Arnold, J.G. (2001) Soil and water Assessment tool (Appendix A: Model fact sheets), http:// www. brc.tamus.edu/ SWAT /index. htm.
 6. Arnold, J.G., & Fohrer, N. (2005) SWAT2000: Current Capabilities and Research Opportunities in Applied Watershed Modeling. Hydrological Processes, 19, 563-572. https://doi.org/10.1002/hyp.5611.
 7. Asareh, M. H. & Akhlaghi, S. J. S. (2009) Strategic framework for developing and promoting natural resources research in I.R. Iran. Iranian Research Institute of Forest and Rangelands, 379p. (In persian)
 8. Azimi, M., & Mahzari,S. (2018) Simulation of the effects different rangeland improvements scenarios on evapotranspiration of Gorganrud Watershed-Golestan. 25(1), 129-139. doi: 10.22092/ijrdr.2018.116231. (In persian)
 9. Barati, F., Hosseini, M., Sarmi, A., & Mokhtari, A. (2019) Simulation of hydrological balance of Eskandari watershed using SWAT model and SUFI algorithm. Iranian Journal of Watershed Science and Engineering. 14 (48): 90-99. (In persian)
 10. Faramarzi, M., Yang, H., Schulin, R. & Abbaspour, K. C. (2010) Modeling wheat yield and crop water productivity in Iran: Implications of agricultural water management for wheat production. Journal of Agricultural Water Management, 97(1):1861–1875.
 11. Wang
 12. Fazli, S., & Noor, H. (2017) Simulation and Evaluation of Different Vegetation Cover Scenarios Effects on Soil Erosion. Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 11(4), 562-571. (In persian)
 13. Gorgij, K. (2018) Hydrological simulation of Sarbaz watershed using SWAT model. Master's thesis, Zabul University. 123 p. (In persian)
 14. Khoshyar, F., Gh. Dianati Tilaki & Abedi, M. (2020) The effect of land management on soil fertility characteristics (Case study: Rangelands of Kohneh Lashak, Kojur, Mazandaran). Journal of Rangeland, 14(1): 25-36. (In persian)
 15. Miri, M., A. Beheshti Ale Agha, S. & Aghabeigi, A. (2022) Comparison of protected rangeland with improved agricultural lands in generation of runoff and sediment (Case Study: The part of the Mereg river watershed, Kermanshah). Journal of Rangeland, 16(2): 510-523. (In persian)
 16. Moriasi, D., Arnold, J., Van Liew, M., Bingner, R., Harmel, R., & Veith, T. (2007) Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. Transactions of the ASABE 50: 885– 900.
 17. Nash, J., & Sutcliffe, J. (1970) River flow forecasting through conceptual models part I – a discussion of principles. Journal of Hydrology 10: 282– 290.
 18. Neitsch, S.L., Williams, J.R., Arnold, J.G. & Kiniry, J.R. (2011) Soil and Water Assessment Tool Theoretical Documentation Version 2009. Texas Water Resources Institute, College Station.
 19. Noor, H., Fazli, S., Rostami, M., & Bagherian Kalat, A. (2017) Cost-effectiveness analysis of different watershed management scenarios developed by simulation–optimization model. Water Suply. Volume 17, Issue 5.
 20. Nunes, A., C. Coelho, A. De Almeida & Figueiredo. A. (2010) Soil erosion and hydrological response to land abandonment in a central inland area of Portugal. Land Degradation and Development 21(3): 260-273.
 21. Panagopoulos, Y., Makropoulos, C., & Mimikou, M. (2012) Decision support for diffuse pollution management. Environmental Modelling and Software 30: 57-70.
 22. parvizi, S., Talebi, A., & Mandegar, A. (2022) Investigation of the water balance of Fakhrabad watershed using SWAT model. Journal of Arid Biome, 12(1), 21-33. doi: 10.29252/aridbiom.2022.16619.1852. (In persian)
 23. Pradhanang, S.M., Anandhi, A., Mukundan, R., Zion, M.S., Pierson, D.C., Schneiderman, E.M., Matonse, A., & Frei, A. (2011) Application of SWAT model to assess snowpack development and streamflow in the Cannonsville watershed, New York, USA. Hydrological Processes 25: 3268– 3277.
 24. Rahman, K., Maringanti, C., Beniston, M., Widmer, F., Abbaspour, K., & Lehmann, A. (2013) Streamflow modeling in a highly managed mountainous glacier watershed using SWAT: the upper Rhone River watershed case in Switzerland. Water Resources Management 27: 323– 339.
 25. Vasel, L., Farrokhian Firouzi, A., & Khademalrasoul, A. (2023) The effect of agricultural and conservation management on surface runoff and sediment load in Dashte Bozorg catchment using the ArcSWAT model. Iranian Journal of Soil and Water Research, Iranian Journal of Soil and Water Research, 53 (12), 2809-2824. https://doi.org/10.22059/ijswr.2023.352402.669409. (In persian)
 26. Wang, W., Yujing Xie, Y., Xie, Mengfei Bi, M. Bi, Xiangrong Wang, X. Wang, Yi Lu, Y. Lu, Zhengyi Fan, & Fan. Z. (2018) Effects of best management practices on nitrogen load reduction in tea fields with different slope gradients using the SWAT model. Applied geography, 90, 200-213. doi: 10.1016/j.apgeog.2017.08.020
 27. Zare Garizi, A., Talebi, A., & Faramarzi, M. (2016) Identification and prioritization of critical areas of soil erosion and sediment using SWAT model. Watershed Engineering and Management, 8(4), 350-361. doi: 10.22092/ijwmse.2016.107183. (In persian)
 28. Zarezadeh Mehrizi, Sh., Khorani, A., Bazarafshan, J., & Bazarafshan. A. (2016) Evaluating the effectiveness of SWAT model in simulating the runoff of Gamasiab watershed. Pasture and Watershed (Natural Resources of Iran), 70(4), 881-893. doi: 10.22059/jrwm.2018.243898.1174. (In persian)