ارزیابی توان اکولوژیک توسعۀ گردشگری در قالب تحلیل مکانی نواحی مستعد طبیعت‌گردی (مطالعۀ موردی: شهرستان کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا و گردشگری-دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین- دانشگاه کاشان- کاشان- ایران

‎10.22052/deej.2023.248648.1000

چکیده

توان‌سنجی پهنه‌های مستعد طبیعت‌گردی می‌تواند باعث شناخت ظرفیت، اصلاح برنامه‌های توسعه‌، حفظ محیط زیست و توسعۀ پایدار گردشگری شود. در شهرستان کاشان با وجود پتانسیل‌هایی نظیر تنوع منابع و جاذبه، زیرساخت‌، تمهیدات و فعالیت‌های گردشگری، کمتر به برنامه‌ریزی علمی ارزیابی توان اکولوژیکی توسعۀ توریسم پرداخته شده است. لذا پژوهش حاضر سعی دارد به ارزیابی توان اکولوژیکی توسعۀ تفرج متمرکز و گستردۀ اکوتوریسم بپردازد تا گامی در راستای توسعۀ پایدار طبیعت‌گردی مسئولانه بردارد. در این راستا، از مدل آمایشی توسعۀ توریسم که پهنه‌های مستعد گردشگری را در قالب تفرج متمرکز و گسترده ارزیابی می‌کند، بهره‌گیری شد. معیارهای مورد ارزیابی شامل دما، ساعت آفتابی، سرعت باد و بارش (آب و هوا)، شیب، جهت شیب، ارتفاع، سنگ بستر و ردۀ خاک (سیمای سرزمین)، تراکم پوشش، مقدار سبزینگی، ارتفاع و گونه گیاهی (اکولوژی) هستند که تحلیل مکانی و فضایی آن‌ها در محیط نرم‌افزارهای ArcGIS، ENVI و Google Earth انجام شد. نتایج نشان داد که به‌ترتیب 63/60 و 34/39 درصد (86/1730 و 71/2667 کیلومترمربع) و 09/63 و 65/22 درصد (82/2778 و 63/997 کیلومترمربع) دارای قابلیت‌های بسیار مناسب و مناسب برای تفرج‌های متمرکز و گسترده هستند. درنتیجه نقشه‌های تناسب ارضی شهرستان کاشان مبین قابلیت بسیار بالای آن در انواع مختلف طبیعت‌گردی از جمله زمین‌ گردشگری، گردشگری کشاورزی، تندرستی، طبیعت‌درمانی، زیستی و روستایی است که نمایش گرافیک مکانی از منطقه را به‌صورت پهنه‌های مستعد تفرجی ارائه کرده است. این نتایج می‌تواند راهنمایی جامع برای عاملان گردشگری و سندی علمی برای مدیران و برنامه‌ریزان برای تصمیم‌گیری‌های سازنده و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Ecological Potential of Tourism Development Using the Spatial Analysis of Suitable Zones for Ecotourism: A Case Study of Kashan City

نویسنده [English]

 • Sayyed Hojjat Mousavi
Department of Geography and Tourism, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Ecotourism is closely related to the environmental potential of the ecosystem. Therefore, the feasibility study of suitable zones for ecotourism can help identify the relevant capacities, improve the developmental programs, protect the environment, and sustainably develop tourism, especially ecotourism. Moreover, more accurate identification of suitable zones for ecotourism and careful setting of well-designed plans to enable the zones’ potential in this regard seems to be an effective solution, playing a key role in sustainable development, improvement of the living standards in target communities, and maintenance of the ecosystem’s natural balance.
Considered as a tourist destination in Iran, Kashan City enjoys a wide range of tourism capacities in terms of resources, attractions, infrastructures, facilities, etc. However, the ecological potential of the region has not been assessed scientifically in terms of ecotourism development. Therefore, this study sought to evaluate the ecological potential of Kashan City for developing centralized extensive ecotourism so that appropriate plans could be set for developing nature-based tourism, taking advantage of the city’s landscapes as the natural potential for sustainable development.
 
Methodology: The current study attempted to assess the ecological potential of Kashan City for developing ecotourism using spatial analysis via ArcGIS, ENVI, and Google Earth software. Moreover, the tourism development model was used to assess the environmental potential of the study area. The criteria used in this regard consisted of climatic factors, including temperature, sundial, wind velocity, and precipitation. landscape factors such as slope, aspect, elevation, bedrock, and soil order, and ecological factors such as vegetation density, greenness value, plant height, and species were also taken into account.
On the other hand, a set of base maps, a digital elevation model, spatial data, satellite images, climatic data, field surveys, and library studies were used to collect the required data. Finally, after providing the digital layers of the aforementioned indicators and applying the thresholds, the areas for developing ecotourism were classified into three categories, including highly suitable, suitable, and unsuitable areas.
 
Discussion: The results of land suitability analysis for developing ecotourism in Kashan showed that 1859.58, 2690.27, and 476.97 sq. Km (42.2, 6.06, and 84.84 percent) of the total study area were highly suitable for ecotourism in terms of climatic, landscape, and ecological criteria, respectively. Moreover, 1859.58 and 2730.29 sq. Km (42.2% and 61.97%) of the region were highly suitable zones for extensive ecotourism in terms of climate and landscape criteria, respectively.
On the other hand, the final results of the feasibility study for ecotourism development in Kashan city revealed that 60.63 and 39.34 percent (1730.86 and 2667.71 sq. Km), and 63.09 and 22.65 percent (2778.82 and 997.63 sq. Km) of the region enjoyed highly suitable capabilities for centralized extensive ecotourism, respectively. Furthermore, as can be seen in climatic factors maps, the northern to southeastern regions (as a continuous zone) have the highest land capability, and the western to southern areas have the lowest land capability in terms of extensive tourism development.
Considering the same influence of climatic status on centralized and extensive ecotourism, the spatial distribution of proportional classes was found to be the same for both types of ecotourism zones. Moreover, as far as climatic factors are concerned, wind velocity and precipitation maps suggested the highest spatial diversity and temperature and sundial maps showed the least spatial diversity. On the other hand, considering their distinct role in the type of ecotourism and different alteration threshold of each parameter, the landscape factors offer a greater variety than the climatic ones.
On the other hand, the slope, aspect, bedrock, and soil order maps revealed the highest spatial diversity, while the elevation map suggested the least spatial diversity. The high spatial diversity among vegetation-related factors could be attributed to the distribution of plant species (from shrubs to trees), the extent of greenness, vegetation density, plant height, and the range of changes in tourism classes in terms of such indices. In general, the highest land suitability belonged to the areas with maximum greenness.
 
Conclusion: The analysis of land suitability maps for the development of extensive centralized tourism in Kashan City suggested that the city was highly suitable for the development of various types of nature-based tourism, including ecotourism, mountain sports tourism (mountaineering and rock climbing), agricultural tourism, medical tourism and nature therapy (sand therapy, halotherapy, and desert tourism), bio-tourism (species and gene biodiversity), astronomy tourism, rural tourism, etc. Moreover, regions covered with vegetation are highly appealing for all types of tourism, especially if they are located in arid lands with natural shrubs and trees.
On the other hand, more than 84% of the study area was found to be suitable for ecotourism development in terms of climatic and landscape factors, indicating the lack of vegetation in the region, which is quite justifiable as it is located in an arid land with a dry climate. In contrast, the highly suitable areas for ecotourism development are scattered throughout the region with a focus on the center, south, west, and east of the study area, most of which are covered with agricultural lands and vegetated mountainous areas. Furthermore, it could be argued that due to the reputation of Kashan City for its Rosa damascene flowers, the city’s agricultural areas are suitable places for agricultural tourism, bio-tourism, event tourism, and flower and rose festivals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecotourism
 • Feasibility Study
 • Extensive and Concentrated Tourism
 • Kashan
 1. Alaeddinoghlu, F., and Selkuk Can, A., (2011). Identification and classification of nature-based tourism resources: western Lake Van, Turkey. Procedia Social and Behavioral Science, 19, 198 – 207.
 2. Bunruamkaew, K., and Murayama, Y., (2012). Land Use and Natural Resources Planning for Sustainable Ecotourism Using GIS in Surat Thani, Thailand. Sustainability, 4(3), 412-429.
 3. Butler, R.W. (2002). Ecotourism- Has It Achieved Maturity or Has the Bubble Burst. Pacific Rim Tourism 2000 New Zealand, P. 256.
 4. Ebrahimi Fini, F., (2008). Survey of Kashan ecotourism potential areas (using GIS software). Plants and Ecology, 4(15), 25-36.
 5. Ehsani, A., (2016). Ecotourism, a way to sustainable tourism, First Edition, Tehran, Mahkameh Publications.
 6. English Tourism Board, (1991). The green light: a guide to sustainable tourism. London: English Tourism Board.
 7. Fang, L. H., Cheng-hung, F., and Xiang-jun, Y., (2012). Evaluation on the suitability of Eco-Tourism Development in Huaping Guilin. Journal of Liuzhou Vocational & Technical College, 6(2), 223-226.
 8. Farajzadeh Asl, M., (2005). Geographic Information System and Its Application in Tourism Planning, First Edition, Tehran, Samt Publications.
 9. Fatemi, B., Rezaei, Y., (2012), Prinsipals of Remote Sensing, Third Edition, Tehran, Azadeh Publications.
 10. Forests, Rangelands and Watershed Management Organization, (2014). Ecotourism and nature tourism guide in watersheds, project consultant: Nature and Resources Sustainability Consulting Engineers Company, Management and Planning Organization.
 11. Hadizade Zargar, S., (2016), Tourism Environmental Zoning Powers of Mazandaran Province to Develop Ecotourism. A Quarterly Journal of Urban Ecotourism and Management, 5(17), 31-46.
 12. Ikonen, H., (2012). Perception of Ecotourism in Finland, Thesis for Degree Programme in Tourism, ROVANIEMI University of Applied Sciences, School of Tourism and Hospitality Management.
 13. Jeong, J. S., Garcia- Moruno, L., Hernandez-Blanco, J., and Jaraiz-Cabanillas Francisco, J., (2014). An operational method to supporting siting decisions for sustainable rural second home planning in ecotourism sites. Land Use Policy, 41, 550-560.
 14. Khademi Rad, N., Ansary, A., Hadipour, M., and Mohammadyari, F., (2022). Evaluating Ecological Capacity for Using Ecotourism Using Fuzzy-AHP and ANP Multi-Criteria Decision-Making Models (Case Study: Khondab County), Environmental Researches, 13(25), 301-318.
 15. Kiani Salmi, S., Mousavi, S. H., and Yeganeh Dastgerdi, P., (2017). Spatial planning and feasibility study of ecotourism suitable zones with a view to landuse management (Case study: Chaharmahal and Bakhtiari province), Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), 26(102), 217-228.
 16. Maghsoudi, M., Shamsipour, A. A., Nourbakhsh, F., and Yazdanpanah Asrami, M., (2012). Analysis and Evaluation of Potentials and Strategies for Ecotourism Development in Marnjab Region, Geographical Studies of Arid Lands, 2(7), 41-25.
 17. Makhdoom, M., (2006), Foundation of Landuse Management, Seventh Edition, Tehran, University of Tehran Press.
 18. Makhfi, G., Ronyasi, N., Sobhan Ardakani, S., and Yalpanian, A. A., (2012). Location of suitable zones to tourism development in Hamadan city, Geography and Environmental Studies, 1(2), 79-94.
 19. Molaei, S., Khan Mohammadi, M., Alipour, M., and Hashemi, S. M., (2017). Modeling of Ecotourism Zoning Using Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) Case Study: Masal County, Fourth International Conference on Environmental Planning and Management, Tehran, University of Tehran, Faculty of Environment, https://www.caperica -ESPME04_380.html.
 20. Mousavi, S. H., Abbasian, A., and Zormand, P., (2017). Assessing the development ecological potential of centralized and extensive ecotourism in Shahreza, Applied Research in Geographical Sciences, 17(64), 119-138.
 21. Mousavi, S. H., Nazari, N., and Gholami, Y., (2018). Spatial analysis and feasibility study of suitable zones to tourism development in Fasa city, Geography and Environmental Planning, 29(4), 145-168.
 22. Nahuelhual, L., Carmona, A., Lozada, P., Jaramillo, A., and Aguayo, A., (2013). Mapping recreation and ecotourism as a cultural ecosystem service: An application at the local level in Southern Chile. Applied Geography, 40, 71-82.
 23. Newsome, D., Moore, S. E., and Dowling, R. K., (2015). Nature area tourism: ecology, effects, management, translated by Majid Karimpour Reyhan, Sima Taheri, Sadegh Taheri, first edition, Tehran, University of Tehran Press.
 24. Pakbaz, H., (2012). Locating the suitable areas for ecotourism development in Estahban and Neyriz cities, Master Thesis in Geography and Tourism Planning, Supervisor: Gholamreza Nouri, Avisor: Samad Fotouhi, University of Sistan and Baluchestan, Department of Geography.
 25. Paknafas, Q., (2013). Ecotourism zoning of Ardabil province with emphasis on geomorphological parameters, Master Thesis, Supervisor: Ezzatollah Qanavati, Amir Karam and Amir Safari, University of Kharazmi, Department of Geography.
 26. Panahi, H., Zeinali, B., and Shahi, D., (2014). Assessing the ecotourism development potential of Talesh city using SWOT method, Tourism Space Quarterly, 4(13), 139-123.
 27. Parham, S., Salehi, I., and Maghsoudi, M., (2011). Assessing the potential of ecotourism development in Isfahan province: Ashkavand village and surrounding areas, Environment and Development, 2(4), 7-16.
 28. Rezaei, P., and Tirandaz, M., (2010). Ecotourism zoning with emphasis on climate (Case study: Poleroud Basin, Gilan Province), Geographical Landscape, 5(13), 47-33.
 29. Seydaei, S. E., and Hosseini, S. S., (2017). Evaluation, Capacity Assessment and Zoning of Tourism Potential Areas Using Geographic Information System (Case Study: Isfahan Province), Human Geographical Research, 49(1), 94-81.
 30. Shayan, S., and Parsai, I., (2007). Feasibility Study of Ecotourism Development Potential in Kohkiluyeh and Boyerahmad Provinces, Quarterly Journal of Humanities Sciences Teacher, 11(53), 181-153.
 31. Sheikh Hossein Fard, M., Feghhi, J., Makhdoum, M., and Alambeigi, A., (2021). The ecotourism environmental model (ecological, socio-economic) for Hyrcanian forests. Journal of Forest and Wood Products, 74(2), 137-146.
 32. Shojaei, M., Torab Ahmadi, M., and Manzavi, M., (2013). Assessing the Capability of Areas Potential for the Development of Nature Tourism in Qom Province, Geographical Planning of Space, 3(9), 82-65.
 33. Simoni, S., (2014). Analyzing an ecotourism destination: Grand Canyon National Park, Agricultural Management/Lucrari Stiintifice Seria I, Management, 16(4), 5-11.
 34. Soltani, Z., and Nouri, S. H., (2010). Evaluation of environmental potential of Khansar city for tourism development (using GIS). Geographical Research Quarterly, 99, 77-100.
 35. Tavousi, T., Rahimi, D., and Khosravi, M., (2014). Locating the suitable zones of ecotourism, a case study: Oramanat region, Journal of Spatial Planning, 4(13), 19-40.
 36. The International Ecotourism Society, (1993). Ecotourism guidelines for nature tour operators. Bennington, Vermont, The International Ecotourism Society.
 37. Tremblay, P., (2006). Desert Tourism Scoping Study. Desert Knowledge CRC, Report 12, Australia, Charles Darwin University.
 38. Zarepour Charrah Gashin, M., (2015). Evaluation of Desertification Plans Based on Vegetation Criteria in Aran and Bidgol County, M.Sc. Thesis, Supervisor: Abbas Ali Vali, Advisor: Seyyed Hojjat Mousavi, University of Kashan, Department of Desert Managment.
 39. Ziaei, M., Banikamali, S., and Sharifikia, M., (2011). Evaluation of ecological potential and prioritization of ecotourism suitable zones of Minoodasht city, Journal of Spatial Planning, 15(4), 128-109.