بهترین زمان برداشت و شیوه‌های انبارداری بذرگیاه Salsola rigida در ایستگاه تولید بذر نیشابور

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده کشاورزی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد

10.22052/deej.2020.9.27.31

چکیده

زمان تهیۀ بذر و شیوۀ انبارداری تأثیر بسزایی بر قوۀ نامیۀ بذر گیاهان مرتعی دارد، که آگاهی از آن‌ها جزء مهم‌ترین اولویت‌های ایستگاه‌های تولید بذر است. تیمارهای آزمایش شامل دو روش کاشت گیاه مادری (آبی و دیم)، دو شیوۀ انبارداری (یخچال و دمای طبیعی انبار) و تیمارهای فرعی شامل بررسی تیمار حذف پوستۀ بذر و مدت‌زمان نگهداری بذرها (زمان برداشت و یکسال پس از برداشت) بر روی درصد جوانه‌زنی بذر گیاه سالسولا بود. هر آزمایش 4 تکرار 25 تایی از بذر گیاه در ژرمیناتور در تناوب نوری 14 ساعت نور و 10 ساعت تاریکی قرار گرفت. بر اساس نتایج در روش کشت دیم، در ماه شهریور نیز میزان جوانه‌‌زنی کم بود و در ماه‌های مهر و آبان به حداکثر میزان خود رسید و دوباره در ماه‌های آذر و دی میزان جوانه‌زنی کاهش یافت. اثر متقابل دو عامل شیوۀ آبیاری و زمان برداشت بذر، معنی‌دار نبود. همچنین تأثیر متقابل تیمارهای زمان و سرمادهی (بیرون و داخل یخچال) نیز بر درصد جوانه‌زنی گیاه مورد بررسی معنی‌دار بود. همچنین بر اساس نتایج، در سال دوم حذف پوسته اثر معنی‌دار داشت. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌شود بذر گیاه Salsola rigida در ایستگاه عشق‌آباد نیشابور در آبان‌ماه از عرصه جمع‌آوری گردد. بذرها بدون نیاز به یخچال قادر به زنده‌مانی هستند ولیکن درصد جوانه‌زنی آن‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد. شیوه‌های این پژوهش را می‌توان برای سایر گیاهان مرتعی در ایستگاه تولید بذر کشور مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Best harvesting time and seed storage methods for Salsola rigida

نویسندگان [English]

  • Parvin Rokhfrooz 1
  • Mohammad Farzam 2
  • Mohammad Khaje Hoseini 2
1
2
چکیده [English]

Introduction: The times of seed collection and storage have significant impacts on seed viability. This information is vitally needed for the management of seed production stations.
 
Methods: Effects of two methods of cultivating maternal plants (irrigation or rainfed), five times of seed harvesting (early September, November, October, December, and January), two seed coat treatments (seed coat removal or control), and two types of seed storage (5°C and room temperature) were studied on seed germination of Salsola rigida, a semi-shrub species found in Neyshabur Seed Station, Khorasan Razavi Province. In each experiment, four replications of 25 seeds were tested in a germinator 14/10 hours of day/night. The germination test lasted for 20 days, and the total experiment duration lasted about 5 months. Seed germination percent was initially increased by increasing time from September to October. however, it was reduced towards zero in December and January. 
 
Results: it was found that methods of maternal cultivation, time of seed harvesting, and seed storage conditions had significant effects on seed germination of S. rigida. The seeds which were collected from the rain fed cultivation and those which were kept in a cold room (4 ℃) showed higher germination percentages than those collected from the irrigated cultivation and ambient storage.
 

Discussion and Conclusion: According to the results of this study, it is suggested that Salsola rigida seed be collected from Ashgabat station in Neyshabur in early November, and if they need to be stored, they should be kept under cod room conditions (4 ℃).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivation Method
  • Forage plant
  • Stratification
  • Seed Coat Removal
1. AlEbrahim, M.T., Rashed Mohasel M.H., Mighani F. and Basghestani M.A., 2010. Study on methods of seed dormancy germination and optimum gerimination temperature for Acroptilon repens. Journal of Plant Protection (Agricultural Industry and Sciences), 24 (2):391-397 2. Alivand, R., Tavakkol Afshari, R. and Sharif-zadeh, F., 2013.Germination response and estimation of seed deterioration of brassica napus under various storage conditions. Iranian Journal of Field Crop Science, 43:21-46. 3. Alizadeh M.A., 2004. Study on storage needs for seeds of some medicinal plants. Iranian Journal of Medicinal Plants, 21(3) 399-418. 4. Asadi, M., 2001. Flora of Iran no 38. Chenopodiaceae Family. Institute on Forest and Rangelands Research, 510 P. 5. Biabani A., Zarei M., Sanchooli S. and Roomani A., 2007. Effects of temperature rate and durations on germination properties of Barly. Biseasonal Journal of Applied Plant Ecophysiology 4 (1): 173-186. 6. Copeland L.O. and M.C. Donald M.B., 1995. Principals of Seed Science and technology third Edition. Chapman and Hell, New York. 409 PP. 7. Salar N. and Ranjbar, E., 1995. Ecological study on Salsola in /Semnan Privince, Research Center on Natural Resources and Animal Sciences. 8. Mazahari M., Tadayyon M.R. and Tadayyon A., 2004. Effects of cold treatments, temperature and light on seed germination of some weed plants. Biseasonal Journal of Weed Ecology, 3(1), 2-23 9. Derek Bewley, J. and Black, Michael, 1985. Seeds Physiology of Development and Germination. Plenum Press, New York. 10. Ellis, R.H. and Roberts, E.H., 1980. Improved equation for the prediction of seed longevity. Annals of Botany 45: 13-30. 11. Ellis, R.H. and Roberts, E.H., 1987. Improved equation for the prediction of seed longevity. Annals of Botany 45: 13-30. 12. Filekesh S., Gazanchian A. and Aliabadi A., 2007. Study on establishment of seeded Eurotia ceratoides in Sanzevar areas. 3rd National Rangeland Management in Iran 13. Garcia Huidobro, J., Monteith J.L. and Squieres, G.R., 1982. Time, temperature and germination of pearl Millet (Pennisetum typhoides, S & H (Journal of Experimental Botany 33: 288-296. 14. Marvi, H., 1993. MSc Thesis, Department of Agronomy, Fardowsi University of Mashhad. 15. Moghimi, J. and Ansari, V., 2001. Eurotia Ceratoides a suitable plant for rangeland improvement in the semi-arid region. Forest and Range Management Organization Group of Range Development and Improvement, 67p. (In Persian). 16. MacDonald, M.B., 1999. Seed deterioration: physiology, repair and assessment. Seed sci. Technol. 21: 177-237. 17. Philehkesh, E., 1995. Determination of suitable cultivating method and time for Eurotia Ceratoides in Sabzevar rigion. 18. Shannon, M.C., 1984. Breeding, Selection and Salinity tolerance in plants. John Wiley and Sons. 254p. 19. Singh and et al., 1976. B. Singh, A.L. Nagar, N.K. Choudhry, B. RajOn the estimation of structural change: A generalization of the random coefficients model.