مکان‌یابی مناطق برای ساخت نیروگاه‌های بادی به کمک روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی ‌(مطالعۀ موردی: دشت سیستان)

نویسندگان

دانشگاه زابل

10.22052/deej.2018.7.19.1

چکیده

با‌ توجه‌ به پتانسیل قوی‌ منطقۀ سیستان از نظر انرژی‌ باد به‌عنوان یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر، یافتن مکان بهینه برای استقرار تجهیزات و تأسیسات بهره‌برداری از‌ انرژی باد ضروری است. در این راستا پژوهش حاضر‌ با هدف ‌تعیین مکان مناسب برای احداث نیروگاه‌های بادی، با‌ توجه به معیارها و زیر معیارهای آب‌وهوایی‌‌ (سرعت باد و جهت باد)، جغرافیایی (ارتفاع و شیب)، اقتصادی ـ اجتماعی (فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از راه‌های ارتباطی و نزدیکی به شبکۀ انتقال نیرو) و زیست‌محیطی (فاصله از مناطق حفاظت‌شده و فاصله از آبراهه‌ها)، با بهره‌گیری از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی در منطقۀ سیستان انجام شد. برای این منظور، وزن هریک از معیارها و گزینه‌ها با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی تعیین شد. تحلیل فضایی و تلفیق لایه‌ها با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS انجام و نقشۀ تناسب اراضی برای احداث نیروگاه‌ بادی در چهار کلاس (عالی، خوب، متوسط و ضعیف) تهیه شد. بر اساس نتایج، 7130 کیلومتر‌مربع از کل مساحت منطقه مورد مطالعه (16207 کیلومترمربع) که در محدودۀ شهرستان‌های نیمروز و هامون قرار گرفته، به‌دلیل مسطح بودن، وزش بادهای مداوم و پرقدرت با جهت غالب شمالی و در نتیجه کسب امتیاز بالاتر از سایر معیارها، در مقایسه با سایر مناطق، برای ساخت نیروگاه بادی دارای تناسب عالی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که استفادۀ تلفیقی از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی، به‌عنوان یک سیستم پشتیبان، می‌تواند با شناسایی مناطق دارای شایستگی بالاتر، علاوه بر فراهم آوردن امکان توسعۀ پایدار منطقه، موفقیت طرح‌های استفاده از انرژی‌های نوین را به همراه ‌داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Site Suitability Analysis of Wind Power plants using Fuzzy Hierarchical Analysis (Case Study: Sistan Plain)

نویسندگان [English]

  • Sanaz Tanakian
  • Hossein Piri Sahragard
  • Meysam Amiri
چکیده [English]

Introduction: Energy as a contributor to human well-being plays an important role in the sustainable development of human societies. The growing demand for energy, higher standards of living, global warming, and decreasing fossil fuel resources have focused the global attention on renewable energies (Kaya and Kahraman, 2010). Owing to the rapid development of wind energy extraction technologies, low cost of this type of energy, and easy installation of wind turbines, this kind of energy is considered to be a viable alternative to current energy systems (Yang et al., 2016; Zaim et al., 2014; Tsoutsos et al., 2016). The present study aimed to identify the factors with more weight and more suitable sites for wind power plants in Sistan by considering climatic criteria (wind speed and direction), geographical criteria (elevation and slope), socioeconomic criteria (distance from residential areas, distance from routes, and proximity to electrical grids) and environmental criteria (distance from protected areas and waterways) through fuzzy hierarchical analysis and GIS.
 
Materials and Methods: The present study applied available 20-year weather statistics including wind speed, wind direction, temperature, and pressure in the Sistan region (Zabol, Zahak, Hirmand, and Hamoun) and the regions around the Sistan plain (Zahedan, Nehbandan, Birjand, Qaen, Shahdad, and Bam) from 1996 to 2016. Initially, expert opinion was used to extract climate measures (including wind velocity and direction), geographical factors (elevation and slope), socio-economic criteria (distance from residential areas, distance from communication pathways and vicinity to energy transport networks), and environmental scales (distance from protected areas and waterways) as significant and effective factors, which were later compared in pairs. Criteria and subcriteria weights were then obtained using fuzzy hierarchical analysis with Fuzzy AHP SolVer software. Maps needed for locating areas for the construction of wind power plants in the study area were prepared using GIS according to the sub-criteria. In the next step, each of the maps was classified using GIS. Based on the paired comparisons, each class was then scored according to the expert opinion, and the weight of each class was thus obtained using Fuzzy AHP SolVer. Finally, a map of suitable sites for the construction of wind power plants was developed, and the final map was provided in the form of a raster map with a precision of 500 square meters.
 
Results
Determining the weight of criteria: According to the study results, the climatic criterion is of greatest importance among the criteria considered for locating wind power plants, and the environmental criteria was identified as the least important. The most important criteria were found to be wind speed with a weight of 0.57 (among the climate criterion), elevation with a weight of 0.66 (among the geographical criteria), distance from route, and proximity to electrical grids with a weight of 0.42 (among the socioeconomic criteria), and distance from protected areas with a weight of 0.66 (among the environmental criteria).
Final map for the location of wind power plants: The resulting map was classified into four classes (excellent, good, moderate, and poor) according to relative average change in each parameter. The results of the present study showed that an area of 5941 km2 of the total area of the study area (16208 km2) (36.6%) includes restricted areas, and the authorized areas for the construction of wind power plants (in the excellent class) are part of the Sistan plain (Nimruz and Hamoon cities) with an area of ​​7130 km2 (44%). In terms of land suitability, 611 km2 (3.7%) of the area was classified in the moderate class and 462.5 km2 (15.1%) in the good class. In addition, the regions of Bandan and Sefidabeh around the Sistan plain with an area of 62.5 km2 (0.38%) are among the areas less suitable for construction according to the criteria.
 
Discussion & conclusion: Wind speed is one of the most important climatic criteria considered for the construction of wind power plants. The higher the wind speed, the greater the power generated by the wind turbines. On the other hand, the more a wind blows in one direction, the higher the wind is scored as it more effectively rotates the turbine blades. Consistent with the findings of the present study, wind speed was reported to be the main climatic criterion for the construction of wind power plants (Azizi et al., 2014). among the geographical criteria, elevation was found to be the most important one for the construction of wind power plants in the studied area. The possibility for building facilities and agricultural activities decreases with higher elevation as a limiting factor (Sabokbar et al., 2010). Therefore, areas with higher elevations must be avoided when locating a suitable site as higher elevations increase the investment cost (Bennui, 2007).
Considering general results of this study, we can conclude that 44 percent of the regions highly suitable for establishment of wind power plants, contributing to 7130 kilometers in area. Resulting regions with high potential for wind power plant establishment, mainly areas in the central plaint of Sistan (Nimruz and Hamoon cities) were selected from regions consistent with the inclusion criteria of this study. According to the study results, the combined use of fuzzy hierarchical analysis and GIS as a decision-making support system can be an effective strategy to identify more potential areas to create the conditions for the regional sustainable development, reduce the costs, and speed up the implementation of development projects and plans aimed at new energies. The study results emphasized the necessity of more serious and effective efforts for proper management and effective solutions to fully exploit the potential of the Sistan region. It is also imperative that part of the investments is spent annually on sustainable development plans for new energies, in particular wind energy in Sistan. The production of electricity as a sustainable energy can play a significant role in economic, social, and cultural development in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sistan
  • wind power plant
  • fuzzy hierarchy analysis
  • geographic information system
1. Alam al-Hoda, S.H., 2010. Wind Energy, Ambassador of Hope. Scientific, Educational and Research Journal of the Oil, Gas and Petrochemical Industries (4) 1, 67-61. 2. Amir Shahi, H., Nasirpour, Z., 2015. Solar Energy: Its applications and challenges in Sistan. Third National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources, Tehran, Iran, 77-93. 3. Asadi, M., Entezari, A., Akbari, A., 2013. Identification of fields and navigation of wind power plants in the northeast of Iran using AHP method and geographic information system. MA thesis, Faculty of Geography and Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University. 4. Aydin, N. Y., ‌Kentel, E., ‌Duzgun, ‌S., 2010. GIS-based environmental assessment of wind energy systems for spatial planning. Renewable and Sustainable Energy Reviews 14, 364-373. 5. Azizi, A., Jafari, H., Malek Mohammadi, B., Khosh Akhlagh, F., 2014. Placing wind power plants using fuzzy hierarchy analysis and network analysis in Ardebil Province. Journal of Applied Research on Geographic Sciences 14 (34), 194-174. 6. Bahrami,‌ M., Abbaszadeh, ‌P., 2013. An overview of renewable energies in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 198-208. 7. Hill, ‌M. J., Braaten, R., ‌2005. Multi criteria decision analysis in spatial decision support: the assess analytic hierarchy process and the role of quantitative methods and spatially explicit analysis. Environmental Modeling & Software 20, 955-976. 8. Kaya,‌ T., Kahraman,‌ C., 2011. Multi criteria decision making in energy planning using a modified fuzzy TOPSIS methodology. Expert Systems with Applications 38(6) 6577-6585. 9. Kim, Y.J., Yong O.K., Seok Kang, K.,‌ Shin Lee‌, ‌J., 2016. Site selection of offshore wind farms around ‌the Korean Peninsula through economic evaluation. Renewable Energy 54, 189-195. 10. Latinopoulos, D and Kechagia, K. 2016. A GIS-based multi-criteria evaluation for wind farm site selection. A regional scale application in Greece. Renewable Energy.550-560. 11. Minaei, M., 2009. Implementation of Agricultural Planning Model Using Fuzzy Logic and Geographic Information System (Case study: Friedounshahr). Msc Thesis, Faculty of Geography, Tehran University, 146. 12. Morshedi, J., Borna, R., Asghari Pour Dasht Bozorg., A., Ahmadi, H., and Zaheri Abdehvand, Z., 2011. Wind power plants site selection using analytical hierarchical process (AHP) in GIS. Journal of Remote Sensing and Geographic Information Systems Application in Planning 2(1): 97-111. 13. Parhizgar, A., Ghafari, A., 2006. Geographic information system and multi-criteria decision analysis. Malczewski, Jacek. Tehran: SAMT Publication, 23 -43. 14. Razmi, J., Hakimi Asl, A., Nasrollahi, M., Hakimi Asl, M., 2015. Evaluation of wind power plant establishment in five metropolitan cities of Iran using fuzzy hierarchical analysis method. Industrial Technology Development Quarterly 23, 20-38. 15. Sabahi, H., Jamili, M., Amini, M., Pasandideh, M., 2011. Time effects of dust on the performance of wind turbines, First International Conference on Modern Approaches to Energy Conservation, Tehran, Iran, 36-46. 16. Sadeghi, Z., Dalal Bashi Esfahani, Z., Horri, H., 2013. Prioritizing factors affecting locating renewable energies (Solar Energy and Wind Energy) in Kerman Province using geographic information system and multi-criteria decision making techniques. Journal of Energy Planning and Policymaking Research 2(1), 110-93. 17. Salahi, B., 2004. Potentiometric analysis of wind power and fitness of realistic likelihood of wind using Vibol probability density distribution function at synoptic stations in Ardabil Province, Journal of Geographic Research 72, 87-104. 18. Sánchez-Lozano, J. M., García-Cascales, M. S., Lamata, ‌M. T., 2016. GIS-based onshore wind farm site selection using fuzzy multi-criteria decision making methods,‌ evaluating the case of southeastern Spain. Landscape and Urban Planning 10(3), 86-102. 19. Sargolzaei, S., 2009. The role of geological-environmental parameters in the development of ancient and modern Sistan residential, Msc Thesis in Geo-Environmental Sciences, Ferdowsi University, Mashhad. 20. Sargolzaei, S., 2014. Wind Atlas of Sistan Province, Regional Power Publication of Sistan and Baluchestan Province. 21. Shirvyeh Zad, E., Soroush, H., 2014. A comprehensive approach to fuzzy analytical hierarchy process (FAHP), data envelopment analysis and analysis (DEA) for assessing the performance of male and female workers, 10th International Industrial Engineering Conference, 10 pages. 22. Tabatabaei, T., Amiri, F., 2015. Placement wind power plants based on the assessment of spatial multi-criteria and hierarchical analysis process in Bushehr Province. Remote sensing and GIS in Natural resources 6 (1), 1-16. 23. Tsoutsos, T, Tsitoura, I, Kokologos, D., Kalaitzakis, K., 2016. Sustainable siting process in large wind farms case study in Crete. Renewable Energy 75, 474- 480. 24. Zebardast, E., 2010. The Application of Analytic Network Process (ANP) in Urban and Regional Planning, Honar hay Ziba Memari Va Shahrsazi 2(41), 79-90.