پایش تغییرات چند زمانه پوشش گیاهی جنگل‌های نیمه خشک نواه کوه با استفاده از دورسنجی (2015 - 1975)

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

فرایند بیابان‌زایی همواره با تخریب پوشش گیاهی و منابع آب و خاک همراه بوده که می‌تواند در شرایط اقلیمی متفاوت به وقوع بپیوندد و شدت آن بستگی به ویژگی‌های طبیعی منطقه دارد. به‌دلیل افزایش تخریب پوشش گیاهی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیامدهای بیابان‌زایی، پایش تغییرات و ارزیابی روند آن جهت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع ضروری است. بنابراین هدف از این پژوهش، تهیۀ نقشۀ پوشش گیاهی منطقۀ جنگلی نیمه‌خشک نواه کوه در سرپل‌ذهاب و بررسی نوع و روند تغییرات آن از طریق تصاویر چندزمانه MMS، TM، ETM+ و OLI، طی بازۀ زمانی 40 ساله (1975-2015) است. در این راستا از شاخص NDVI و روش طبقه‌بندی برای بارزسازی تصاویر و از تفاضل تصاویر و محاسبۀ سطح طبقات تغییر جهت بررسی نوع و روند تغییرات استفاده شد. نتایج حاکی از وجود بیشترین تغییرات افزایشی در کلاس تنک به معمولی (با مساحت 881/13 کیلومتر مربع) در دوره 1987-1984 و همچنین کلاس بدون پوشش به تنک (با مساحت 789/10 کیلومتر مربع) در دوره 1984-1975 است. درحالی‌که حداکثر تغییرات کاهشی در کلاس معمولی به بدون پوشش (با مساحت 944/6 کیلومتر مربع) در دورۀ 1998-1992 و کلاس معمولی به تنک (با مساحت 592/5 کیلومتر مربع) در دورۀ 1990-1987 نیز مشاهده شد. در مجموع نتایج پایش تغییرات بیانگر روند نزولی در پوشش گیاهی منطقه بوده که علت اصلی این تخریب را می‌توان به خشکیدگی درختان بلوط‌ در اثر آفت، تداوم خشکسالی‌ و جاده‌سازی نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi-temporal changes detection of vegetation cover in Navah-Kooh semiarid forests using Remote Sensing (1975-2015)

نویسندگان [English]

  • Vahid Vaisi
  • Abolfazl Ranjbar-Fordoei
  • Sayed Hojjat Mousavi
چکیده [English]

Desertification process has always been led to destruction of vegetation cover and soil and water resources that can occur in different climatic conditions, the intensity of which depends on the natural conditions of the region. Due to the increase in destruction of vegetation as one of the most important consequences of desertification, monitoring the changes and assessment of their trends are essential for planning and resources management. Therefore, the aims of this study were to map the vegetation cover of Navah-Kooh semiarid forests in Sarpol-e-Zahab, and asseying the type and trend of changes using multi-temporal images of MSS, TM, ETM+ and OLI sensors during a 40-year period (1975-2015). In this regard, the NDVI and classification method were used to enhance the images. Also, the images difference and calculating the area of changes classes were used to determine the type and trend of changes. The results indicate that there are the greatest increasing changes in the rare to normal vegetation class (with area 13.881 km2) in the periods 1984-1987, and also in the non-vegetation to rare vegetation class (with area 10.789 km2) in the periods 1975-1984. Whiles, the maximum of decreasing changes were observed in the normal to non-vegetation class (with area 6.944 km2) in the periods 1992-1998, and also in the normal to rare vegetation class (with area 5.592 km2) in the periods 1987-1990. Overall, the results of changes detection have shown a decreasing trend in vegetation cover of the study area that could be said the main reasons of the destruction are the forests dryness by oak, droughts duration and road construction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vegetation cover
  • Monitoring
  • Changes Trend
  • Remote Sensing
  • NDVI
  • Navah Kooh