پاسخ زنده‌مانی و رشد نهال‎‌های پده (olive. Populus euphratica) به تنش غرقابی- شوری

نویسندگان

1 دانشکده تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس نور

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده

درخت پده ( Populus euphratica olive) گونه‌ای است که در حاشیه رودخانه‌های مناطق خشک و نیمه خشک که طغیان‌های فصلی و غرقابی خاک موجبات پیشروی این درخت را فراهم می‌کند به صورت طبیعی رویش دارد. هدف از این تحقیق بررسی زنده‌مانی، مشخصه‌های رویشی و تخصیص بیوماس نهال‌های پده تحت تنش ترکیبی غرقابی- شوری در 5 سطح شاهد (بدون شوری-غرقاب)، غرقابی (4 سانتیمتر بالای سطح خاک) با غلظت شوری 0، 50، 100 و 150 میلی‌مولار NaCl در قالب طرح کاملا تصادفی به مدت 120 روز در محیط گلخانه بود. در پایان دوره آزمایش درصد زنده‌مانی نهال‌های غرقاب شده با غلظت 0 و 50 میلی‌مولار NaCl به ترتیب برابر با 100 و 88/88 و با غلظت‌های 100 و 150 میلی‌مولار 11/1 و صفر بود. غرقابی با سطوح مختلف شوری باعث کاهش زنده‌مانی، مشخصه‌های رویشی و بیوماس نهال‌های پده نسبت به شاهد شد. این کاهش در سطح غرقابی با غلظت 100 و 150 میلی‌مولار NaCl بیشتر از دیگر سطوح بود. همچنین میزان بیوماس کل و تعداد ریشه نابجا در غرقابی با غلظت 0 و 50 میلی‌مولار بیشتر از سطح غرقابی با غلظت 100 و 150 میلی‌مولار بود. با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان گفت این گونه توانایی زنده ‌ماندن و رشد در مناطق ساحلی، جلگه‌ای و حاشیه رودخانه‌های خشک و نیمه خشک کشور که با آب‌های شیرین و شور تا 50 میلی‌مولار NaCl غرقاب می‌شوند را داراست و می تواند برای احیای این مناطق مورد استفاده قرار گیرد. به منظور بررسی سازگاری کامل‌تر این گونه در محیط غرقابی- شوری ادامه پژوهش توسط سایر محققین در دوره‌های طولانی‌تر و نیز در شوری بین 50 و 100 میلی‌مولار پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survival and growth responses of Populus euphratica olive seedlings to flooding- salinity stress

نویسندگان [English]

  • soghra azizi 1
  • masoud tabari Kochak saraei 2
  • seyed ehsan sadati 3
چکیده [English]

Populus euphratica tree is a species naturally growing in riparian zones of rivers in arid and semiarid region where seasonal flooding and soil waterloging provides the conditions for this species. The aim of current study was to assess survival, growth characteristics and biomass allocation of Populus euphratica seedlings exposed to combined flooding- salinity stress at four levels including control (no flooding- salinity stress), flooding (4 cm above soil surface) with salinity concentrations 0, 50, 100, and 150 Mm NaCl in a completely randomized design for 120 days at greenhouse conditions. At the end of experiment period, survival percentage of flooded seedlings with 0, and 50, 100, 150 Mm NaCl was 100, 88.8, 11.1, and 0 percent, respectively. Flooding with different levels of salinity led to decreased survival, growth characteristics, and biomass of Populus euphratica seedlings compared to control treatment. This decrease was higher at flooding levels of 100 and 150 Mm NaCl than other levels. Also, total biomass and number of adventitious roots at levels of 0 and 50 Mm NaCl were higher than 100 and 150 Mm NaCl. Based on the results it could be suggested that this species can survive and grow and or restore coastal and plain areas, riparian zones in arid and semiarid regions where flooded with fresh and saline water of 50 Mm NaCl concentration. Thus, this species can be used to restore these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flooding - salinity stress
  • survival
  • root biomass
  • adventitious root
  • growth diameter