بررسی زمانی و مکانی کیفیت آب‌های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه‌ موردی حوزه آبخیز دشت یزد - اردکان)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده

دشت یزد ـ اردکان یکی از حوضه‌های واقع در مرکز ایران است که اکثر جمعیت استان یزد در آنجا قرار دارند. بنابراین بررسی زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی این دشت ضروری به‌نظر می‌رسد. در این تحقیق با انتخاب 30 چاه با پراکنش مناسب و با استفاده از روش کریجینگ ساده برای سه شاخص EC ، SAR و TDS در طی سال‌های 1381 تا 1389 پهنه‌بندی صورت گرفت. براساس نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق، با حرکت از غرب و جنوب غرب به طرف شمال، شمال شرق و شرق، از کیفیت آب‌های زیرزمینی کاسته می‌شود. دلیل این امر وجود سازند‌های نئوژن در شرق و شوره‌زارهای اطراف کویر سیاه‌کوه در شمال است. همچنین مسیر حرکت آب زیرزمینی نیز که به سمت خروجی حوضه در شمال است، به این امر کمک می‌کند و باعث کاهش کیفیت آب زیرزمینی می‌شود. بیشترین میانگین شاخص‌های EC ، TDS و SAR نیز به‌ترتیب در سال‌های 1381، 1386 و 1381 رخ داده و کمترین مقدار میانگین شاخص‌های EC، TDS و SAR به‌ترتیب مربوط به سال‌های 1382، 1382و 1388 است. بنابراین روند تغییرات این سه شاخص از الگوی نوسانات آب زیرزمینی و خشکسالی تبعیت می‌کند. هر سه شاخص مورد مطالعه بین سال‌های 1384 تا 1386 سیر صعودی و بعد از آن سیر نزولی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study Temporal and Spatial Groundwater Quality Using Geostatistical (case study: Yazd – Ardakan Plain)

نویسندگان [English]

  • esmaeil heydari 1
  • Mohamad Ekrami 2
  • Sahar Nasab pour 1
1
2
چکیده [English]

Yazd – Ardakan Plain located at the Iranian Center.Most of the population in Yazd Province located at the this plain So Temporal and spatial Groundwater Quality is necessary to study.In order to study groundwater quality variations we drew on the Thirty groundwater samples fromYazd Regional Water Authority related to Yazd Ardakan plain 2002-2010 using Simple Kriging were collected and analyzed for EC , TDS and SAR. Considering this Research results, Groundwater Quality in Yazd – Ardakan Plain has been found to decrease from South West and West to North, North East and East. The reason for this subject is Neogene formations in the East and Salt Desert SIAH KOH Margin in the North. Maximum average indicators EC , TDS and SAR Respectively in the years 2002, 2007 and 2002 occurred and Minimum average indicators EC , TDS and SAR Respectively in the years 2003, 2003 and 2009 occurred. Seems to be the trend of the three indicators follows of groundwater fluctuation model and drought. The three parameters studied between the years 2005 to 2007 Upward and then to have downward.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trend Water quality
  • Watershed Yazd-Ardakan Plain
  • Electrical conductivity
  • geostatistical