تأثیر توده‌های چوبی بر تراکم بذور موجود در بانک بذر خاک مراتع مشجر در کرمان

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تاج پوشش گونه­های چوبی Pistacia atlantica، Amygdalus scoparia و A. eburnea بر تراکم بانک بذر خاک انجام شد. در این مطالعه از هر کدام از گونه ها تعداد 10 پایه انتخاب شد. در زیر تاج پوشش و بیرون تاج پوشش هر کدام از گونه­ ها یک پلات یکمتر مربعی مستقر گردید. نمونه­برداری خاک از دو عمق 5-0 و 10-5 سانتی­متر در هر پلات صورت گرفت. بانک بذر خاک با کشت در گلخانه به روش  جوانه زنی  تعیین گردید. از GLM جهت بررسی تأثیر نوع گونه چوبی، تاج پوشش آنها و عمق نمونه برداری بر تراکم بذور استفاده شد. نتایج نشان داد که در زیر تاج پوشش گونه P. atlantica، تراکم بانک بذر بیشتری نسبت به سایر گونه­ها وجود داشت. تراکم بانک بذر فقط در گونه P. atlantica، دارای اختلاف معنی دار زیر تاج پوشش و بیرون تاج پوشش مشاهده شد. همچنین تراکم بانک بذر خاک در زیر هر سه گونه درعمق 5 -0  سانتیمتر نسبت به عمق 10-5 سانتیمتر اختلاف معنی­داری داشت. به ­ طور کلی می­توان گفت تاج پوشش درختی نقش مهمی در حفظ بانک بذر خاک ایفا می­کند و حفظ تک درختان در مناطق خشک به ­عنوان عامل مؤثر در حفظ  گونه ها از طریق بانک بذر ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Woody Patches on Soil Seed Bank Size in Shrubby Rangelands of Kerman

نویسندگان [English]

  • Reza Erfanzadeh 1
  • Fatemeh Ghazanfarian 1
  • Hossein Azarnivand 2
1
2
چکیده [English]

This study was carried out to investigate the effect of crown canopy of Pistacia atlantica, Amygdalus scoparia and A. eburnea species on seed bank density (size). Ten individuals of each species were selected and one plot under and another plot outside of the crown canopy of each species were established. In each plot, soil sampling was done from 0-5 and 5-10 cm depths. The soil seeds were identified in green house study through Germination Method. General linear model was used to clarify the effect of crown of woody plant and soil sampling depth on seed bank density (size). The results showed that the density (size) of seed bank under crown canopy of P. atlantica was significantly higher than other two species. The density of seed bank in 0-5 cm depths was significantly higher than 5-10 cm in all three woody species. It can be concluded from the results that crown canopy of trees in dry rangelands can play an important role in soil seed bank reservation. Therefore, the conservation of individual trees in these areas has to be concerned by managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crown canopy
  • Seed bank density
  • Soil seed bank
  • Pistacia Atlantica
  • Amygdalus scoparia
  • Amygdalus eburnea