پتانسیل ترسیب کربن خاک در اراضی بیابانی تحت اثر دو گونۀ تاغ و سوف (مطالعۀ موردی: آران و بیدگل)

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر دانشگاه تهران

چکیده

تغییر اقلیم یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در توسعۀ پایدار بوده که تأثیر منفی بر اکوسیستم‌های خشکی و آبی می‌گذارد. عامل اصلی این پدیده، افزایش غلظت گاز دی‌اکسیدکربن در اتمسفر است. یک روش پیشنهاد‌شده برای کاهش گازکربنیک هوا، افزایش ذخیرۀ جهانی کربن در خاک‌هاست؛ زیرا خاک تقریباً 75 درصد ذخایر کربن در خشکی را داراست. بنابراین، خاک‌ها در حفظ توازن چرخۀ جهانی کربن، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند. این تحقیق با هدف تأثیر نوع گونه، عمق‌های مختلف و فاصله از تاج پوشش گیاه در میزان ترسیب کربن خاک در منطقۀ کویر مرنجاب انجام گرفت. پس از حفر پروفیل در منطقه زیر تاج پوشش گیاه و بیرون تاج پوشش در دو عمق تعریف‌شدۀ اول و دوم و برداشت نمونه‌های لازم و انتقال به آزمایشگاه، اندازه‌گیری کربن در افق‌های تعیین‌شدۀ خاک، با روش والکی و بلک انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری به‌دست‌آمده نشان داد که میزان ترسیب کربن خاک بین دو گونۀ تاغ و سوف، عمق‌های اول و دوم و همچنین زیر تاج پوشش گیاه و بیرون تاج پوشش اختلاف معنی‌داری وجود دارد. با توجه به مقایسۀ میانگین‌ها زیر تاج پوشش گونۀ تاغ در عمق اول (صفر تا 30 سانتی‌متر) بیشترین میزان ترسیب کربن در منطقۀ مورد مطالعه را دارا بود و در یک گروه جداگانه قرار گرفت و بقیه فاکتورهای در نظر گرفته‌شده، همگی در یک گروه قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soil carbon sequestration potential in desert lands affected two species of Haloxylon aphyllum and Stipagrostis plumosa (Aran-o-Bidgol, Iran)

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Ahmadi 1
  • Gholamali Heshmati 1
  • Hamidreza Naseri 2
چکیده [English]

Climate change is one of the most important challenges in sustainable development that has negative effects on the ecosystems, land and water. The main cause of this phenomenon, increasing the concentration of CO2 in the atmosphere. The main method for reducing at CO2 atmosphere is increasing global carbon storage in soils, in other hand 75% total carbon stock on land has stored in soils. The soil plays main role in the global carbon cycle balance atmospheric CO2. The aim of this study was investigation on soil carbon sequestration potential two dominant desert species in Maranjab Desert. After digging out the profiles under canopy and out of canopy depth was defined in both the first and second depth. Then harvest and transport the samples to the laboratory, measure carbon in soil horizons with Walkey Black. Results obtained from statistical analysis to estimate the rate of carbon sequestration in soils showed that , between Haloxylon and Stipagrostis species, as well as first and second depth below the canopy and the out of canopy, there are significant differences. The mean depth showed that the first sub-canopy species Haloxylon (30-0 cm) has the highest carbon sequestration in the study area, and was in a separate group, and other factors were considered, all were in a group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon Sequestration
  • sustainable development
  • Haloxylon and Stipagrostis
  • Maranjab