اثر محلول‌پاشی گلایسین‌بتائین بر روی رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه کلزا تحت تنش خشکی در مزرعه

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

به‌منظور بررسی نقش گلایسین‌بتائین در افزایش مقاومت به خشکی گیاه کلزا تحت تیمارهای مختلف تنش رطوبتی، آزمایشی با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار، بررسی شد. تیمار‌های آزمایشی شامل غلظت‌های مختلف گلایسین‌بتائین (0، 100 و 200 میلی‌مولار) در ترکیب با دور آبیاری (3، 6 و 9 روزه) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد گلایسین‌بتائین به‌عنوان یک اسمولیت آلی به‌طور معنی‌داری، باعث افزایش قند و پرولین گیاه کلزا در شرایط محدودبودن رطوبت در دسترس (دور آبیاری 6 و 9 روز) در مقایسه با حالت عدم استفاده از این ماده (شاهد) شد. در دور آبیاری 9 روزه، کاربرد 200 میلی‌مولار گلایسین‌بتائین منجر به افزایش معنی‌دار وزن خشک و میزان کلروفیل برگ کلزا در مقایسه با شاهد شد. همچنین محاسبۀ شاخص‌های تحمل به خشکی نشان داد که مصرف گلاسین‌بتائین منجر به افزایش تحمل و ثبات تولید مادۀ خشک کلزا در دور آبیاری 6 و 9 روزه نسبت به دور آبیاری 3 روزه شد. به‌طور کلی، نتایج این تحقیق نشان‌دهندۀ نقش مثبت گلایسین‌بتائین در بهبود شرایط رشد گیاه کلزا در وضعیت کم آبیاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of exogenous application of glycine betain on growth and some physiological characteristics of Brossica napus under drought stress in field condition

نویسندگان [English]

  • hoda kadkhodaie
  • hamid Sodaeizadeh
  • asghar mosleh arani
چکیده [English]

Plant used different mechanisms to avoidance drought stress. This study was conducted to evaluate the role of exogenous application of glycine betaine in improving drought tolerance of Brassica napus. The study was performed on randomized complete block design with 3 replications. Different amounts of glycine betaine i.e. 0, 100 and 200 mM in combination with various irrigation periods i.e. 3, 6 and 9 days were considered as experimental treatments. Results indicate that application of glycine betaine cause a considerable increase in Brassica napus hydrocarbons as well as proline in water deficiency condition when compared to control. In water deficiency condition, application of 200 mM glycine betaine cause a significant increase in Brassica napus dry weight as well as chlorophyll content when compared to control. Also, drought tolerance indices showed that exogenous application of glycine betaine can increase stability of Brassica napus dry matter production at 6 and 9 irrigation days intervals when compared to 3 days intervals. Overall results indicat the possible use of osmotic adjustment material to improve growth of Brassica napus under water stress condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • less of irrigation
  • hydrocarbon
  • Proline
  • Chlorophyll
  • organic osmolytes
  • glycine betaine