تعیین برخی ویژگی‌های خاک موثر بر پراکنش تیپ‌های گیاهی و گونه‌های Rheum ribes و Dorema ammoniacum در مراتع منطقه باغدر در شهرستان بافق

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 دانشگاه اردکان

3 دانشگاه یزد

4 دانشگاه تهران

چکیده

شناخت اجزای اکوسیستم مرتع و دست‌یابی به روابط بین این اجزا، از جمله خاک و پوشش گیاهی، از ضروریات مدیریت بهینۀ آن است. به‌منظور آگاهی از تأثیر برخی خصوصیات خاک بر پراکنش گونه‌های Rheum ribes و Dorema ammoniacum در بخشی از مراتع روستای باغدر بافق، اطلاعات مربوط به پوشش گیاهی به روش تصادفی‌‌سیتماتیک در قالب 40 پلات در طول 4 ترانسکت صورت گرفت. پس از حفر پروفیل در ابتدا و انتهای هر ترانسکت و تهیۀ نمونۀ خاک از دو عمق 0تا10 و 10تا80 سانتی‌متری، پارامترهای اسیدیته، هدایت الکتریکی، آهک، کربن آلی، گچ، کربنات، بی‌کربنات، کلر، سولفات، کلسیم، منیزیم، سدیم، آهن، مس و توزیع دانه‌بندی خاک در آزمایشگاه تعیین شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها برای تجزیه و تحلیل، از روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل ارتباط عوامل خاکی با پوشش گیاهی نشان داد که از میان خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بافت، آهک، هدایت الکتریکی، مواد آلی، کلسیم، منیزیم، کلر و سدیم در تفکیک تیپ‌های گیاهی و پراکنش گونه‌های Dorema ammoniacum و Rheum ribes بیشترین اثر را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of some soil properties on distribution of vegetation types and Dorema ammoniacum and Rheum ribes in ranges of Baghedar region in Bafgh city

چکیده [English]

Known of ecosystem of range details and relation bet ween this details including soil and vegetation, is Necessary for optimum management of ranges. To determine the effect of some soil properties on species distribution of Dorema ammoniacum and Rheum ribes in ranges of Baghedar region, Information of vegetation were harvested with systematic-random method in the form of 40 plots and during 4 transects. After drilling soil profiles in beginning and end of each transect and samples of 0-10 and 110-80 cm, the parameters pH, EC, CaCo3, organic carbon, CaSo4, Co3, Hco3, Cl, So4, Ca, Mg, Na, Fe, Cu and soil classification grain distribution was determined in the laboratory. After Collection of data for Analysis, it was used Principal components analysis method. The results of analysis between soil variables and vegetation show that soil texture, CaCo3, EC, OC, CA, Mg, Cl and Na had more impact on distribution of vegetation types and Dorema ammoniacum and Rheum ribes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principal components analysis
  • Rheum ribes
  • Dorema ammoniacum
  • Baghedar
  • Bafgh