بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات رویشی و روابط آبی دو گونه Hedysarum criniferum و Hedysarum coronarium

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران -

چکیده

تنش شوری یکی از مهم‌ترین مسئله مناطق خشک و نیمه‌خشک در دنیاست. براساس گزارش سازمان کشاورزی و غذا بیشتر از 40% اراضی تحت آبیاری ایران متأثر از شوری ثانویه هستند. آثار استرس شوری روی برخی صفات رویشی و روابط آبی دو گونه مرتعی خانوادۀ لگومینوز، از اهداف عمدۀ این تحقیق است. مطالعه در طرح کاملاً تصادفی با آزمون فاکتوریل در چهار تکرار شرایط گلخانه انجام شد. تیمارهای آزمون دو گونه Hedysarum criniferum و Hedysarum coronarium و پنج سطح شوری NaCl  خالص با 0، 100، 200، 250 و 300 میلی مولار بود. نتایج آزمون نشان دادند که شوری بر صفات رویشی و روابط آبی گونه‌های Hedysarum criniferum و Hedysarum coronarium تأثیر داشت. افزایش شوری سبب افزایش معنی‌دار (P < 0.05) در کارایی مصرف آب گونه‌های مورد مطالعه شد. با افزایش میزان شوری، بعضی صفات رویشی مثل وزن خشک ساقه و وزن خشک ریشه، کاهش معنی‌داری ( P < 0.05 ) داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of salinity stress on some of vegetative traits and water relations on two species: Hedysarum criniferum and Hedysarum coronarium

نویسندگان [English]

  • Aliyeh Keshavarz 1
  • Ghasem Ali Dianati Tilaki 1
  • Ehsan Sadati 3
1
2
3
چکیده [English]

Salinity stress is one of the most important problems of arid and semi-arid regions in the world. Based on Food and Agriculture Organization report, more than 40% of Iran’s under Irrigation lands, are against secondary salinity. The effects of salinity stress on some of vegetative traits and water relations on two rangeland plants species of leguminosae family was the main objective of this experiment. The study conducted in completely random design with factorial experiment and four replications in greenhouse conditions. Experimental treatments were two Hedysarum criniferum and Hedysarum coronarium species and five levels of salty water solution containing pure sodium chloride with concentration of 0, 100, 200, 250 and 300 mM. Results of the experiment showed that salinity affected the vegetative traits and water relations on Hedysarum criniferum and Hedysarum coronarium. Increasing the salinity caused significant (P < 0.05) increases in the water use efficiency of Hedysarum criniferum and Hedysarum coronarium.With increasing salinity rates, some vegetative traits decreases such as shoot dry weight and root dry weight were observed (P < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • water relation
  • vegetative trait
  • Salinity Stress
  • NaCl
  • Hedysarum criniferum
  • Hedysarum coronarium