مطالعه آثار عملیات بیومکانیکی حفاظت آب و خاک بر برخی خصوصیات خاک(مطالعه موردی: دشت گالپوش، استان گلستان)

نویسندگان

دانشگاه گرگان

چکیده

چکیده امروزه نقش عملیات حفاظت آب و خاک در افزایش پوشش گیاهی و کاهش فرسایش خاک به واسطه تاثیر آن‌ها در تثبیت خاک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. پوشش گیاهی می‌تواند به صورت یک حائل میان سطح زمین و قطرات باران عمل نموده با جلوگیری از برخورد مستقیم قطرات باران به سطح خاک از پدیده متلاشی شدن ذرات خاک و ایجاد فرسایش پاشمانی جلوگیری نماید. در این مطالعه تاثیر تغییرات شیب و اصلاح مراتع دشت کالپوش بر ترسیب کربن و کاتیون‌های خاک در انجام شد. در منطقه عملیاتی و شاهد نمونه‌برداری به روش سیستماتیک تصادفی و در 5 موقعیت شیب(قله، شانه شیب، شیب پشتی، پای شیب و پنجه شیب) انجام شد. در هر موقعیت شیب، در منطقه مورد نظر از خاک بین بوته‌های آتریپلکس و زیربوته‌های آتریپلکس کاشته شده داخل فارو نمونه خاک برداشته شد و در مرتع شاهد نیز در هر 5 موقعیت شیب نمونه‌های خاک در 5 تکرار و در عمق 0-15 خاک برداشت شد. فاکتورهای خاک از قبیل وزن مخصوص، کربن آلی، نیتروژن، تخلخل، کربن ترسیب شده، سدیم، کلسیم، منیزیم، پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تجزیه واریانس و آزمون LSD استفاده شده است. نتایج نشان داد که میزان ازت، کربن آلی و میزان کربن ترسیب شده در خاک مرتع شاهد بیشتر از دو تیمار دیگر می‌باشد. همچنین کاتیون‌های مورد بررسی در خاک زیربوته‌ها بیش از دو تیمار دیگر بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on the effects of mechanical and biological improvement practices on rangeland soil characteristics (Case study: Dasht KalpushGolestan province)

نویسندگان [English]

  • isa jafari footami
  • hamid niknahad
  • mosa akbarlo
  • abdolreza bahremand
چکیده [English]

Abstract Today, the role of soil and water conservation in increase the vegetation and decrease the soil degradation due to its effect in stabilizing soil has a special place. Vegetation can act as a buffer between the land surface and raindrops or prevent the direct impact of raindrops on the soil surface to prevent the phenomenon of disintegration of soil particles and eroding disperses. The purpose of this study was the effect of Biomechanical modifying practice on the soil properties in the dasht kalpush of North Khorasan Province. Sampling In practice area and control area were done by systematic and random method in five slope position. In each slope position, soil sample were taken in practice area from between atriplex and under atriplex that are in contour farrow and in control area in every five slope position soil samples were taken in five repeat and in 0-15 depth. Soil characteristics like bulky density, organic carbon, nitrogen, porosity, carbon sequestration, Na, Ca, Mg, K, and CEC were measure. For analysis of data was used ANOVA and LSD test. Result showed, nitrogen, organic carbon and carbon sequestration in control area were more than two other treatments. Cations in under atriplex are more than two other treatments. Na has increase in under atriplex because of the atriplex effect in absorb sodium from soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • improvement practice
  • soil degradation
  • The slope changes