مقایسه کارایی عکس های هوایی و باندهای پانکروماتیک +ETM و IRS-P6 در تعیین مرفولوژی تپه های ماسه ای

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مطالعه قابلیت تعیین مرفولوژی تپه های ماسه ای در عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای در ارگ تالاب بین المللی گاوخونی واقع در جنوب شرقی استان اصفهان، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از موزاییک عکس های هوایی 1:20000، باند پانکروماتیک سنجنده + ETM و IRS-P6استفاده شد. ابتدا تصاویر با استفاده از نقشه های توپوگرافی 1:25000 با خطای RMS کمتر از یک پیکسل زمین مرجع و سپس مرفولوژی تپه های ماسه ای با فرمت وکتور در محیط ArcGIS از روی عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای استخراج شد. برطبق نتایج اخذ شده، پنج مرفولوژی شامل تپه های عرضی، تپه های ستاره ای، سیلک، سیف و تپه های یال اسبی در ارگ گاوخونی موجود است. با مقایسه سطح تپه های مورد بررسی مشخص شد که مرفولوژی  آنها، در عکس های هوایی با مقیاس 1:20000 و تصویر باند پانکروماتیک IRS_P6 مشابه است و باندهای پانکروماتیک ماهواره ای با قابلیت تکرارپذیری، هزینه مناسب، پوشش گسترده و قدرت تفکیک مکانی بالا می توانند به عنوان جایگزین و یا مکمل عکس های هوایی در مطالعه مرفولوژی تپه های ماسه ای مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance comparison of aerial photographs and IRS-P6 and ETM+ panchromatic bands in determining sand dune morphology

نویسندگان [English]

  • Atefe Jebali
  • Reza Jafari
  • Sayed Jamaleddin Khajeddin
چکیده [English]

In this survey, the performance of aerial photographs and satellite imagery in determining sand dunes morphology was studied in the Erg of Gavkhouni international wetland located in the southeast part of Isfahan province. Aerial photographs (scale:1:20000) and the panchromatic bands of ETM+ and IRS-P6 sensor were acquired and geometrically corrected using topographic map of the region (scale:1:25000) with RMS error less than one pixel. After this stage, the morphology of sand dunes was extracted from the mosaic of aerial photographs and also panchromatic bands using vector tools in ArcGIS environment. According to the results, five sand dune morphology were determined including transverse dunes, star dunes, silk, seif and reversing dunes. Comparison the morphology and area of dunes extracted from the aerial photographs and IRS_P6 panchromatic band showed that they were mostly similar and this means that satellite panchromatic bands due to their repeatability, cost effectiveness, broad coverage and high spatial resolution can be used as an alternative or complement to aerial photographs for studying sand dune morphology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite imagery
  • Aerial photographs
  • Sand dune
  • morphology
  • Isfahan