بررسی و مقایسه تنوع گیاهی دو عرصه تحت چرا و قرق در مراتع نیمه استپی زاگرس (مطالعه موردی: مراتع پردانان- پیرانشهر)

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه ملایر

چکیده

  مطالعه اختلاف تنوع پوشش گیاهی مراتع تحت شرایط قرق و چرا در بهبود وضعیت مدیریتی رویشگاه ­ های مرتعی از اهمیت ویژه ­ ای برخوردار است. به همین منظور در این مطالعه بررسی و مقایسه تنوع گیاهی مراتع نیمه استپی پردانان واقع در شهرستان پیرانشهر در دو عرصه تحت چرا و قرق مورد توجه قرار گرفت. نمونه برداری در دو بخش قرق و چرا به طور سیستماتیک- تصادفی با استقرار 5 ترانسکت 40 متری در هر بخش انجام و در مجموع 40 پلات یک مترمربعی برداشت شد. نتایج بدست آمده نشان می­دهد درمنطقه قرق، 44 گونه، متعلق به 35 جنس و 14 خانواده گیاهی و در منطقه تحت چرا 26 گونه گیاهی، متعلق به 24 جنس از 11 خانواده دیده شدند که بیشترین درصد تاج پوشش گونه­های موجود در منطقه داخل قرق مربوط به خانواده­های Poaceae و Asteraceae به ترتیب با 11/34 و 64/13 درصد و در منطقه تحت چرا مربوط به خانواده­های Asteraceae و Apiaceae با 74/30 و 08/23 درصد است. میزان غنا و یکنواختی و تنوع گونه­ای با استفاده از شاخص­های تنوع شانون- وینر، سیمپسون، آلفا فیشر، مک اینتاش، منهینیگ و مارگالف با بکارگیری نرم­افزار­های EstimateSWin 752 ، PAST و BIO-DAP محاسبه گردید. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده­های فراوانی گونه­ها در دو عرصه، نشان داد که عرصه قرق در تمامی شاخص­های عددی از نظر غنا، یکنواختی و تنوع گونه­ای بیشتر از عرصه تحت­چرا بود. همچنین نتایج آزمون آماری معنی­دار بودن تفاوت در دو عرصه را براساس شاخص­های شانون، آلفا فیشر و مارگالف نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate and compare the plant diversity in two areas of semi-steppe grazed and enclosed sites in the Zagros (case study: rangeland of Prdanan- Piranshahr)

نویسندگان [English]

  • Omar Amousi 1
  • sholeh Ghollasimood 1
  • Bakhtiar Fattahi 2
1
2
چکیده [English]

  Differences between plant biodiversity and grazing pastures grazed under improved management of rangeland habitat is of particular importance. The purpose of this study was to compare semi-steppe rangeland vegetation of Prdanan in the city of Piranshahr in the field under grazed and enclosed sites were considered. Sampled in both grazed and systematic random pastured five 40 meters transects were done in each study and a total of 40 plots per square were harvested. The results obtained indicate that in enclosed area, 44 species belonging to 35 genera and 14 families and in the grazed area 26 plant species belonging to 24 genera of 11 families were seen, and the greatest cover of the species in the enclosed area is related to the family of Poaceae and Asteraceae respectively with 11/34 and 64/13 percent and in the grazed area is related to the family of Asteraceae and Apiaceae with 74/30 and 08/23 percent. Uniformity and diversity of species richness and index of diversity using Shannon - Wiener, Simpson, alpha Fisher, McIntosh, and Margalef Mnhynyg was calculated by applying EstimateSWin 752, PAST AND BIO-DAP software. The results of the analysis of species richness in both areas claimed that the numerical richness, evenness and diversity of the enclosed area was greater than the under grazed area. The test results showed statistically significant differences between the two arenas by the Shannon index, and Margalef alpha Fisher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • species diversity
  • enclosed pastures
  • Grazing
  • Prdanan - Piranshahr