بررسی تبعات استفاده تفرجگاهی از مراتع بر ترسیب کربن(مطالعه موردی:ذخیره گاه بیوسفر میانکاله)

نویسندگان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

 یکی از راهکارهای افزایش درآمد مرتع‌داران، استفادۀ تفرجگاهی از مراتع است؛ اما این امر به‌نوبۀ خود می‌تواند دارای پیامدهای منفی حتی بسیار بیشتر از عواید به‌دست‌آمده باشد؛ لذا در این مطالعه، آثار استفادۀ تفرجگاهی از مراتع بر ترسیب کربن در ذخیره‌گاه بیوسفر میانکاله بررسی شده است. به ‌این منظور، پس از شناسایی مقدماتی، برای نمونه‌برداری از مناطق تفرجگاهی و غیر تفرجگاهی، دو منطقۀ معرف مشخص شد. نمونه‌برداری از گونه‌های گیاهی غالب به‌منظور محاسبۀ بیوماس و تراکم آن‌ها به‌ روش تصادفی‌سیستماتیک و در قالب 120 پلات 1 متر مربعی و در امتداد 12 ترانسکت 50 متری که به فاصلۀ 100 متر از یکدیگر قرار داشتند، انجام شد. برای محاسبۀ میانگین کربن خاک، در هر منطقه معرف 5 نمونه خاک از عمق (0 تا 15) سانتی‌متری اخذ گردید و برای تعیین میزان کربن به آزمایشگاه منتقل شد. برای مقایسۀ مجموع مقدار کربن ترسیب‌شده در خاک و بیوماس گیاهی دو منطقۀ تفرجگاهی و بدون استفادۀ تفرجگاهی، از آزمون تی استفاده شد. نتایج نشانگر کاهش معنی‌دار کربن ترسیب‌یافته در خاک و بیوماس گیاهی محدودۀ تفرجگاهی در قیاس با محدودۀ غیر تفرجگاهی است و خسارت اقتصادی حاصل از آن، بیش از 37000 دلار در هکتار برآورد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Consequences of ecotourism on rangeland carbon sequestration (Case Study: Miankale biosphere reserves)

نویسنده [English]

  • isa jafari
چکیده [English]

One of the methods to increase the incomes utilization of range is recreational use from rangelands, but these uses can have negative effect. So in this study, we were investigated the effect of recreational use from rangeland on carbon sequestration in Miankale biosphere reserves.  In order to, after preliminary identification, for sampling from ecotourism area and non-ecotourism area, two control areas were recognized. Sampling from plant spesies for estimate biomass and density was used by systematic-random method in 120 plots 1m2  and 12 transect with 50 meters was done, these transect have 100 m distance than each others. For calculate the amount of carbon soil, in each control site 5 soil sample from (0-15cm) depht were taken. For compare the carbon sequestration by soil and plant biomass in two site t_test was used. Result showed decrease the carbon sequstration in soil and plant in ecoturism site than non ecoturism site and economic damages estimated are more than 37000 dollar in hectare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon sequestration potantial
  • economic value
  • ecoturism
  • miankaleh