مقایسه روش های مختلف آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی در منطقه بیابانی دهلران استان ایلام

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 دانشگاه ایلام

چکیده

پایش زمانی و دقیق تغییر عوارض سطح زمین برای درک روابط و کنش‌های متقابل بین انسان و پدیده‌های طبیعی به منظور تصمیم‌گیری بهتر خیلی مهم است. داده‌های سنجش از دور منابع اولیه‌ای هستند که به طور گسترده برای پایش تغییر در دهه‌های اخیر مورد استفاده واقع شده‌اند. در این مطالعه، تصاویر لندست 4(TM) سال 1364 و لندست 7(ETM+) سال 1386 با استفاده از شش تکنیک پایش تغییر در منطقۀ بیابانی دهلران استان ایلام با مساحت 55986 هکتار آنالیز شده‌اند. تکنیک‌های پایش تغییر مورد استفاده در این مطالعه شامل تفاضل تصویر، آنالیز مؤلفه‌های اصلی، تفاضل NDVI، آنالیز مؤلفه‌های متعارف، تفاضل تسلدکپ (روشنایی) و روش مقایسه پس از طبقه‌بندی بوده‌اند. همچنین برای تعیین آستانه در روش‌هایی که نیازمند تعیین آستانه‌اند، از روش آماری استفاده شده است و بر این اساس مشخص شده است که آستانۀ تغییر در منطقۀ مورد مطالعه با 1  انحراف از میانگین قرار داشته است. پس از تعیین آستانۀ تغییر، مناطق دارای تغییرات کاهشی، افزایشی و بدون تغییر مشخص گردیده است. جهت ارزیابی دقت تکنیک‌های پایش تغییر پس از برداشت واقعیات زمینی که از طریق بازدید میدانی و تصاویر ماهواره‌ای گوگل ارث به دست آمد، از دقت کل و ضریب کاپا استفاده شد. بر اساس نتایج به ‌دست آمده مشخص گردید که روش تفاضل باند مادون قرمز با دقت کل 49/90 و ضریب کاپای 91/0 از بین تکنیک‌های پایش تغییر مورد استفاده در این مطالعه بیشترین دقت و روش تفاضل CCA2 با دقت کل 48/25 و ضریب کاپای 38/0 کمترین دقت را در پایش‌ تغییرات کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing different land use change detection techniques at Dehloran desert area of Ilam province

نویسندگان [English]

  • Saleh Arekhi 1
  • Hassan fathizade2 2
چکیده [English]

Timely and accurate change detection of earth surface features is extremely important for understanding relationships and interaction between human and natural phenomena in order to promote better decision making. Remote sensing data are primary sources extensively used for change detection in recent decades. In this study, images of Landsat (TM) 1985 and Landsat (ETM+) 2007 were analyzed using six change detection techniques in ۵۵٩٨۶ hectares in the region of Dehloran, Ilam province. Considered techniques of change detection were included: image differencing, principal components analysis differencing, NDVI differencing, canonical components analysis differencing, tasscap differencing and post-classification comparison. To determine threshold level, the statistical method has been applied which was achieved from thresholds changing. In this study, threshold level was set at ±1 standard deviation from the mean. After determining optimal threshold, areas having decreasing change, increasing change and no change was determined. Based on ground data and field visit and Google Earth, accuracy assessment of change detection techniques was carried out using overall accuracy and Kappa coefficient. According to the results, infrared differencing with overall accuracy of 90.49 and Kappa coefficient of 91% showed the highest accuracy among applied change detection techniques and on the contrary, CCA2 differencing with overall accuracy 25.48 and Kappa coefficient of 3٨% had lowest accuracy in land use/land cover change in study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • image differencing
  • PCA differencing
  • NDVI differencing
  • CCA differencing
  • Tasscap differencing
  • post-classification comparison