تعیین نقاط مناسب تغذیۀ مصنوعی با استفاده از مدل های بولین و فازی (مطالعه موردی: آبخوان سفیددشت)

نویسندگان

دانشگاه بندرعباس

چکیده

برداشت بی‌رویۀ منابع آب زیرزمینی در استان چهار محال و بختیاری منجر به ممنوعه اعلام شدن برخی از دشت‌های این استان شده است که آبخوان سفیددشت از جملۀ آن‌هاست. تغذیۀ مصنوعی می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای افزایش سطح آب زیرزمینی و حل بحران آب زیرزمینی در این استان باشد. مهم‌ترین گام برای انجام موفق تغذیۀ مصنوعی، مکان‌یابی مناطق مناسب برای تغذیۀ مصنوعی است. در این پژوهش، به منظور مکان‌یابی مناطق مستعد تغذیۀ مصنوعی در آبخوان سفیددشت، فاکتورهای شیب، نفوذپذیری سطحی، ضخامت آبرفت، کیفیت آبرفت و کاربری اراضی مورد بررسی قرار گرفتند و نقشه‌های مربوط به هر یک از این فاکتورها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شدند. به منظور تلفیق فاکتورهای مؤثر در تغذیۀ مصنوعی از دو مدل منطق بولین و منطق فازی استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بر اساس منطق بولین، 43/1% درصد و بر اساس منطق فازی، 97/9% درصد از اراضی سفیددشت مناسب تغذیۀ مصنوعی هستند که با اعمال لایۀ کاربری اراضی، این مقادیر برای مدل‌های منطق بولین و منطق فازی به ترتیب به 92/0% و 12/4% کاهش یافت؛ بنابراین کاربری اراضی در این دشت، عاملی محدودکننده برای تغذیۀ مصنوعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Suitable Areas for Groundwater Artificial Recharge Using Boolean and Fuzzy Models (Case Study: Sefiddasht Aquifer)

چکیده [English]

over-exploitation of groundwater resources in Chaharmahal va Bakhtiari province led to prohibition of some plains in this province. One of these plains is Sefiddasht aquifer. Artificial recharge can be an effective method to raise the groundwater table and resolve the groundwater crisis in this province. The most important step for successful accomplishment of artificial recharge is locating suitable areas for artificial recharge. In this research, Slope, surface infiltration, alluvial thickness, alluvial quality and land use parameters were analyzed, classified and map of every parameter prepared using GIS. To overlay the affective parameters in artificial recharge, there were used Boolean and Fuzzy models. Results showed that 1.43% and 9.97% of Sefiddasht aquifer are suitable for artificial recharge based on Boolean and Fuzzy models, respectively. Using land use layer, these values decreased to 0.92% and 4.12% based on Boolean and Fuzzy models, respectively. So, land use is a limitative parameter in Sefiddasht aquifer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Recharge
  • Boolean Logic
  • Fuzzy Logic
  • Sefiddasht
  • Chaharmahal va Bakhtiari Provinc