بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهک سه ژنوتیپ گیاه مرتعی Agropyron trichophorum

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

چکیده

برای شناسایی شاخص‌های مقاومت به تنش در Agropyron trichophorum آزمایشی با چهار سطح مختلف پتانسیل‌های اسمزی  شامل صفر، 3-، 6- و 9- بار به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در محیط هیدروپونیک به اجرا درآمد. از ژنوتیپ‌های حاصل از PEG 6000 اراک (3755)، سمیرم (3ـ 13) و فریدن (4007) در این مطالعه استفاده گردید. در این آزمایش، طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه، طول گیاهچه، نسبت طول ریشه‌چه به طول ساقه‌چه، وزن خشک گیاهچه، وزن تر گیاهچه، نسبت وزن خشک به وزن تر گیاهچه، درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش تنش خشکی، فاکتورهای نسبت ریشه‌چه به ساقه‌چه، وزن خشک گیاهچه و نسبت وزن خشک به وزن تر گیاهچه افزایش و سایر صفات به طور قابل توجهی کاهش یافتند. این کاهش در تمامی صفات مورد ارزیابی در تغییر پتانسیل از 6- به 9- بار حداکثر بود. به طور کلی، در میان ارقام مورد آزمایش، ژنوتیپ اراک (3755) در پتانسیل‌های مورد مطالعه، جوانه‌زنی مناسبی را نشان داد و از این نظر بر سایر ژنوتیپ‌ها برتری معنی‌داری داشت. از پارامترهای مورد ارزیابی، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر بیشترین واکنش را به تغییر پتانسیل آب نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of water stress on the germination and seedling growth of three genotypes of rangeland species Agropyron trichophorum

نویسندگان [English]

  • mojtaba akhavan armaki 1
  • melika hashemi 1
  • hossein azarnivand 1
  • mohammad hasan asareh 2
  • ali ashraf jafari 2
  • ali tavili 1
چکیده [English]

Sentence determine the stability mechanisms to stress in Agropyron trichophorum at test with four different levels of osmotic potentials resulted from PEG 6000 including 0, -3, -6 and -9 executed in factorial and accidental manner with four interactions in hydroponic environment. Three genotypes of Agropyron trichophorum pasture types were used Arak (3755), Semirom (3.13), and Faridan (4007) and four drought care (-3, -6 and -9 times distilled water). In this essay the sprouting percentage root length, shoot length, seedling length, root to shoot rate, seedling dry weight, seedling fresh weight, dry to fresh weight rate sprouting rate and seed health index were determined. The results showed that with increasing the drought stress, the root to shoot rate, seedling dry weight and dry to fresh weight rate factors increased and other attributes were reduced significantly. The best levels to assess the stability to drought were the -6 and -9 load potentials in all drought levels. In general, in tested genotypes, Arak (3755) genotype showed a better sprouting in under study potentials and had a meaningful preference to other genotypes. From assessed parameters, seedling length and seed index standard showed the most possible reaction to changing
potential of water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed
  • Agropyron trichophorum
  • Drought stress
  • Germination