کلیدواژه‌ها = Khorasan Razavi
Modeling Fire in Arid Rangelands of Northeastern Iran: A Case Study of Namakzar Watershed, Khaf, Iran

دوره 12، شماره 10و 11 انگلیسی، شهریور 1402، صفحه 55-68

10.22052/JDEE.2024.253933.1097

سمیه شجاعی؛ مهدی بشیری؛ محمد رضا راهداری؛ حسین صحابی


بررسی اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده‌ی MODIS درخراسان رضوی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 1-8

مصطفی دستورانی؛ عباسعلی ولی؛ عادل سپهر؛ چوقی بایرام کمکی