کلیدواژه‌ها = sand dunes
بررسی اثرات مالچ معدنی بر ویژگی‌های شیمیایی ماسه‌های ریگ‌بلند کاشان

دوره 11، شماره 37، اسفند 1401، صفحه 55-70

‎10.22052/deej.2023.248203.0

سلمان زارع؛ محمد جعفری؛ حسن احمدی؛ علی طویلی؛ حسن روحی پور؛ رضا خلیل ارجمندی؛ مریم ممبنی؛ معصومه صالحی مورکانی


بررسی امکان تثبیت ماسه‌های روان با استفاده از پساب صنعتی و میکروارگانیسم‌های خاکزی

دوره 10، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 111-122

10.22052/deej.2021.10.31.59

حمیدرضا عظیم زاده؛ احمدرضا دهقانی تفتی؛ مریم ایرجی؛ شیما شهبازی


Analysis of Erosive Winds and Sand Drift Potential in Central Iran

دوره 7، شماره 2 انگلیسی، آذر 1397، صفحه 1-10

امیرحسین پارسامهر؛ عباسعلی ولی؛ زهرا خسروانی