نویسنده = حسن ترابی پوده
بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی در آبخوان‌های زیرحوضۀ جنوبی زاینده‌رود

دوره 9، شماره 26، اردیبهشت 1399، صفحه 103-115

10.22052/deej.2020.9.26.45

حجت الله یونسی؛ آزاده ارشیا؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ مسعود سیدی پور؛ نیاز وحدت پور