نویسنده = مرتضی اکبری
ارزیابی کمّی شدت خطر و ریسک بیابان‌زایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سرخس)

دوره 10، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 15-30

10.22052/deej.2021.10.31.11

محبوبه سربازی؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی؛ مرتضی اکبری


ارزیابی ریسک فرسایش خاک براساس مدل کورین (مطالعۀ موردی: منطقۀ نیمه‌بیابانی غرب استان گلستان)

دوره 5، شماره 12، آذر 1395، صفحه 63-78

مرتضی اکبری؛ مجید اونق؛ حمیدرضا عسگری؛ امیر سعدالدین؛ حسن خسروی