نویسنده = ابوالفضل رنجبر فردویی
ارزیابی اثر پلیمر پلی اکریلاتی در تثبیت سطوح ماسه‌ای

دوره 11، شماره 35، شهریور 1401، صفحه 89-100

10.22052/deej.2022.11.35.51

زهرا فیضی؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ علیرضا شاکری


ارزیابی خطر فرسایش با استفاده از مدل کورین در حوضۀ خارستان، استان فارس

دوره 9، شماره 29، اسفند 1399، صفحه 59-74

10.22052/deej.2020.9.29.41

فریده تاری پناه؛ ابوافضل رنجبر؛ عباسعلی ولی؛ مرضیه مکرم


مدل‌سازی فرسایش‌پذیری خاک در منطقۀ خور و بیابانک با استفاده از شاخص‌های دورسنجی

دوره 5، شماره 13، اسفند 1395، صفحه 67-80

سید علی موسوی؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سید حجت موسوی؛ سید جواد ساداتی نژاد


ارزیابی شدت خطر بیابان‌زایی منطقۀ جازموریان با تأکید بر معیارهای زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی

دوره 5، شماره 10، خرداد 1395، صفحه 109-122

مجتبی سلیمانی ساردو؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سید حجت موسوی


بررسی تأثیر تنش شوری بر خصوصیات رشد ومیزان تجمع یونی در گیاه اشنان

دوره 3، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 1-10

سمیه حیدرنژاد؛ ابوالفضل رنجبرفردوئی