نویسنده = محسن شرافتمندراد
Valuing Recreation Ecosystem Services in Jebalbarez Natural Park Using the Regional Travel Cost Method

دوره 10، شماره 8 انگلیسی، اسفند 1401، صفحه 26-15

اعظم خسروی مشیزی؛ محسن شرافتمندراد