کلیدواژه‌ها = rangeland
Comparison of soil and vegetation indicators between protected and unprotected areas using LFA method

دوره 8، شماره 4 انگلیسی، مرداد 1398، صفحه 75-51

رضا حسن پوری؛ غلامعلی حشمتی


تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیستی گونه‌های گیاهی اکوسیستم بیابانی کاخک گناباد

دوره 5، شماره 13، اسفند 1395، صفحه 1-12

سعید جاهدی پور؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم