نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان- استفاده از نرم افزار مشابهت یاب
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/6 | 
قابل توجه نویسندگان محترم

در این نشریه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب برای حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر مقالات استفاده می‌شود.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان:
http://deej.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.90.54.fa
برگشت به اصل مطلب