نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان- فرآیند پذیرش مقالات
فرآیند پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/12 | 
روند بررسی مقالات حداکثر 6- 8 هفته طول می کشد. مقاله­ های دریافت شده پس از پذیرش اولیه، در هیأت تحریریه مجله مطرح و برای ارزیابی به 3 نفر داور ارسال خواهد شد،
پذیرش نهایی بر اساس نظرات همسان اولیه حداقل دو نفر از داوران بوده، اما در نهایت تصمیم نهایی با هیأت تحریریه است.
به طور کلی روند بررسی مقالات توسط مجله مطابق با نمودار گردش کار زیر می باشد:


 


 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان:
http://deej.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.77.35.fa
برگشت به اصل مطلب