نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان- شاپای مجله
شاپا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/10 | 
  • شاپای چاپی: ۲۵۳۸-۶۳۳۶
  • شاپای الکترونیکی: ۶۲۰۷-۲۵۸۸
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان:
http://deej.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.74.46.fa
برگشت به اصل مطلب