نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان- درباره نشریه
مقدمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشگاه کاشان به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح علمی در حوزه مهندسی اکوسیستم های مناطق خشک و نیمه خشک، از قبیل مدیریت عرصه های طبیعی (حوضه های آبخیز ، مراتع و بیابان ها)، مطالعه پوشش های گیاهی، اثرات انسان بر محیط طبیعی، راههای کاهش مخاطرات طبیعی، استفاده از دانش های نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار، نظریه پردازی در علوم زمین، توسعه نگرش های نوین در جهت حفاظت و پویایی اکوسیستم های مناطق خشک و نیمه خشک و به طور کلی ارائه دستاوردهای علمی در سیستم های طبیعی، اقدام به چاپ و نشر مجله با اعتبار علمی پژوهشی مصوب از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نام "مهندسی اکوسیستم بیابان" نموده است. مجله مزبور به منظور کمک به ارتقاء سطح پژوهش و نهادینه کردن آن در راستای منابع طبیعی تجدید پذیر جهت ایجاد بستر مناسب و برقراری ارتباط میان مراکز علمی، پژوهشی و اجرایی آماده پذیرش مقالات حاصل از تحقیقات علمی در محورهای ذیل می باشد: ۱- هیدرولوژی و اقلیم ۲- اکولوژی (اکولوژی، اکوفیزیولوژی، اکوهیدرولوژی و تنوع زیستی) ۳- فرسایش و رسوب (آبی و بادی) ۴- مدیریت و کاربری اراضی بیابانی
مجله مهندسی اکوسیستم یک مجله دسترسی آزاد (OPEN ACCESS)بوده که مقالات آن به­ صورت رایگان قابل دسترس است.
 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان:
http://deej.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب