دوره و شماره: دوره 12، شماره 39، فروردین 1403، صفحه 1-119