دوره و شماره: دوره 10، شماره 8 انگلیسی، اسفند 1401 
Evaluating the Effects of Vegetation Types on Surface Temperature and Surface Moisture Using Satellite-Based Indices

صفحه 14-1

محمد حسین مختاری؛ ستاره معظم؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ غلامحسین مرادی