دوره و شماره: دوره 9، شماره 27، تیر 1399 
ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWAT در شبیه‌سازی رواناب حوزۀ آبخیز کرخه

صفحه 47-58

10.22052/deej.2020.9.27.25

فهیمه مختاری؛ افشین هنربخش؛ سعید سلطانی؛ خدایار عبدالهی؛ مهدی پژوهش