دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، شهریور 1394 
تغییرات صفات ریختی و فیزیولوژیکی نهال‌های استبرق (Calotropis procera) در شرایط تنش آبی

صفحه 43-52

محمد بهمنی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید غلامعلی جلالی؛ داود کرتولی نژاد


بررسی اثرات شوری NaCl بر روی Salsola tomentosa: پارامترهای رشد، روابط آبی، محلول‌های سازگار و کلروفیل

صفحه 65-74

فاطمه پناهی؛ محمدحسن عصاره؛ محمد جعفری؛ حسین ارزانی؛ علی طویلی؛ علیرضا گیور؛ مجید قربانی؛ جواد عطارها؛ زینب جهان دیده


بررسی تغییرات کاربری اراضی پارک ملی بمو طی سه دوره در بازه زمانی (2011-1987)

صفحه 75-86

فاطمه هوشمند؛ علی اکبر کریمیان؛ محمدرضا علمی؛ حمیدرضا عظیم زاده