دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، خرداد 1393 
بررسی وضعیت آبخوان دشت کاشان با استفاده از روش مقاومت الکتریکی با آرایش شلومبرژه

صفحه 43-56

محمد میرزاوند؛ رضا قضاوی؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ هدی قاسمیه؛ عباسعلی ولی


بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی در دشت گرمسار

صفحه 91-102

سید مهرداد طباطبائی فر؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد رحیمی؛ حسن خسروی؛ شیما نیکو