دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، اسفند 1392 
مقایسه ذخیره کربن خاک در دو تیپ گیاهی Stipa barbata و Salsola rigida در منطقه اخترآباد شهریار

صفحه 11-18

ژیلا رنجبری کریمیان؛ حسین آذرنیوند؛ علی طویلی؛ محمد جعفری؛ محمد زارع چاهوکی