دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، خرداد 1392 
بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهک سه ژنوتیپ گیاه مرتعی Agropyron trichophorum

صفحه 9-14

مجتبی اخوان ارمکی؛ ملیکا هاشمی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد حسن عصاره؛ علی اشرف جعفری؛ علی طویلی


تحلیل روند بارش کویر مرکزی ایران طی دوره 2007-1951

صفحه 47-56

سعید موحدی؛ محمود سلطانیان؛ امیرحسین حلبیان؛ جواد پورشهبازی