بررسی تغییرات مکانی شاخص‌های خشکسالی و تأثیر آن بر شوری خاک در دشت یزد-اردکان

دوره 9، شماره 27، تیر 1399، صفحه 1-12

10.22052/deej.2020.9.27.1

اقدس شریفی؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ روح الله تقی زاده؛ نجمه یرمی


بررسی روند مکانی و زمانی دما و بارش حدی در حوزۀ آبخیز کرخه

دوره 10، شماره 32، آذر 1400، صفحه 1-14

10.22052/deej.2021.10.32.1

حمید رحیمیانی ایرانشاهی؛ حمید رضا مرادی؛ خلیل جلیلی


بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهک سه ژنوتیپ گیاه مرتعی Agropyron trichophorum

دوره 2، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 9-14

مجتبی اخوان ارمکی؛ ملیکا هاشمی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد حسن عصاره؛ علی اشرف جعفری؛ علی طویلی


پاسخ زنده‌مانی و رشد نهال‎‌های پده (olive. Populus euphratica) به تنش غرقابی- شوری

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 9-20

صغری عزیزی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی


مقایسه ذخیره کربن خاک در دو تیپ گیاهی Stipa barbata و Salsola rigida در منطقه اخترآباد شهریار

دوره 2، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 11-18

ژیلا رنجبری کریمیان؛ حسین آذرنیوند؛ علی طویلی؛ محمد جعفری؛ محمد زارع چاهوکی


مقایسۀ پلات ویتاکر و پلات ویتاکر اصلاح‌شده در تعیین غنای گونه‌ای مراتع طالقان

دوره 5، شماره 12، آذر 1395، صفحه 11-22

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ سعیده ابراهیمی ازندریانی؛ حسین آذرنیوند؛ حمید رضا ناصری


مطالعۀ ترکیب و تنوع گیاهی در طول گرادیان شوری خاک مراتع حاشیۀ دق پترگان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 16، آذر 1396، صفحه 11-24

10.22052/6.16.11

مسلم رستم پور؛ محمد جعفری؛ علی طویلی؛ حسین آذرنیوند؛ سید وحید اسلامی


استفاده از روش دلفی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکانیابی پخش سیلاب

دوره 4، شماره 9، اسفند 1394، صفحه 11-22

‎10.22052/deej.2016.113629

حمید علی پور؛ آرش ملکیان؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ سعید قره چلو