کلیدواژه‌ها = Remote sensing
Evaluating the Effects of Vegetation Types on Surface Temperature and Surface Moisture Using Satellite-Based Indices

دوره 10، شماره 8 انگلیسی، اسفند 1401، صفحه 14-1

محمد حسین مختاری؛ ستاره معظم؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ غلامحسین مرادی


Assessing the Plans Designed to Combat Desertification Using Statistical Analysis of Satellite Images: A Case Study of Kashan Plain, Iran

دوره 10، شماره 8 انگلیسی، اسفند 1401، صفحه 46-37

زهرا اسلامیان؛ فاطمه پناهی؛ عباسعلی ولی؛ سید حجت موسوی


Investigating the Status of Desertification Vulnerability in Joghatay County, Iran

دوره 10، شماره 7 انگلیسی، بهمن 1400، صفحه 12-1

مصطفی دستورانی


پایش فرونشست دشت ابرکوه با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و تحلیل پارامترهای مؤثر بر آن

دوره 10، شماره 32، آذر 1400، صفحه 61-72

10.22052/deej.2021.10.32.39

زهرا خسروانی؛ محمد اخوان قالی‌باف؛ مریم دهقانی؛ ولی درهمی؛ مصطفی بولکا


پهنه‌بندی شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 (مطالعۀ موردی: ساوه)

دوره 9، شماره 29، اسفند 1399، صفحه 15-26

10.22052/deej.2020.9.29.11

مهدیه رومیانی؛ آزاده کاظمی؛ مهرداد هادی پور؛ عباس احمدی


Simulating the Effect of Climate Change on Soil Erosion Risk in Two Regions, Tal Siah and Anar Sheitan Forest (Kerman Province, Iran)

دوره 9، شماره 5انگلیسی، شهریور 1399، صفحه 40-25

سعید برخوری؛ آرزو شریفی؛ حسین اسدی؛ مریم نصاب پور ملایی؛ جابر صالح پور


Spatial monitoring of drought in the Khatun Abad basin using SPI and remote sensing technique

دوره 8، شماره 3 انگلیسی، فروردین 1398، صفحه 44-31

محسن پورخسروانی؛ صادق کریمی؛ علی مهرابی؛ امیر تکین محبی کرمانی


تحلیل فضایی خشکسالی حوضه سیرجان با استفاده از سنجش از دور

دوره 7، شماره 20، آذر 1397، صفحه 13-22

10.22052/deej.2018.7.20.25

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی؛ سید حجت موسوی


بررسی اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده‌ی MODIS درخراسان رضوی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 1-8

مصطفی دستورانی؛ عباسعلی ولی؛ عادل سپهر؛ چوقی بایرام کمکی


بررسی تغییرات کاربری اراضی پارک ملی بمو طی سه دوره در بازه زمانی (2011-1987)

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 75-86

فاطمه هوشمند؛ علی اکبر کریمیان؛ محمدرضا علمی؛ حمیدرضا عظیم زاده