نویسنده = امیرحسین پارسامهر
Analysis of Erosive Winds and Sand Drift Potential in Central Iran

دوره 7، شماره 2 انگلیسی، آذر 1397، صفحه 1-10

امیرحسین پارسامهر؛ عباسعلی ولی؛ زهرا خسروانی


تحلیل احتمال وقوع حالات بارش به‌شرط حالات دمایی و پهنه‌بندی آن در استان فارس

دوره 5، شماره 13، اسفند 1395، صفحه 91-100

امیرحسین پارسامهر؛ حمید سودائی زاده؛ زهرا خسروانی؛ مهدی بی نیاز