نویسنده = سید حجت موسوی
Assessing the Plans Designed to Combat Desertification Using Statistical Analysis of Satellite Images: A Case Study of Kashan Plain, Iran

دوره 10، شماره 8 انگلیسی، اسفند 1401، صفحه 46-37

زهرا اسلامیان؛ فاطمه پناهی؛ عباسعلی ولی؛ سید حجت موسوی


تحلیل فضایی خشکسالی حوضه سیرجان با استفاده از سنجش از دور

دوره 7، شماره 20، آذر 1397، صفحه 13-22

10.22052/deej.2018.7.20.25

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی؛ سید حجت موسوی


تحلیل چشم انداز نبکا در دشت نگار بردسیر

دوره 5، شماره 10، خرداد 1395، صفحه 45-56

محسن پورخسروانی؛ سید حجت موسوی


ارزیابی شدت خطر بیابان‌زایی منطقۀ جازموریان با تأکید بر معیارهای زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی

دوره 5، شماره 10، خرداد 1395، صفحه 109-122

مجتبی سلیمانی ساردو؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سید حجت موسوی


ارزیابی شدت بیابان زایی حوضه مسجدسلیمان با استفاده از مدل IMDPA

دوره 4، شماره 9، اسفند 1394، صفحه 43-56

‎10.22052/deej.2016.113654

عباسعلی ولی؛ سید حجت موسوی؛ سید موسی سادات احمدی