نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان- قوانین Cope
قوانین بین المللی Cope

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/6 | 
مجله مهندسی اکوسیستم بیابان از قوانین بین‌المللی (COPE) تبعیت می‌کند. نویسندگان برای اطلاعات بیشتر می‌تواند به سایت کمیته استانداردهای بین‌المللی اخلاق در انتشار (COPE) مراجعه نمایند.
 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان:
http://deej.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.91.55.fa
برگشت به اصل مطلب