نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان- هیأت تحریریه
اعضای هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE  دکتر کریم سلیمانی، استاد سنجش از دور در علوم محیطی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای ورود به صفحه شخصی و دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید.

AWT IMAGE دکتر ابوالفضل رنجبر فردوئی، استاد اکوفیزیولوژی گیاهان مناطق خشک، دانشگاه کاشان، برای ورود به صفحه شخصی و دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید.

AWT IMAGE دکتر علیرضا مقدم نیا، دانشیار علوم و مهندسی آبخیزداری (منابع آب)، دانشگاه تهران برای ورود به صفحه شخصی و دریافت رزومه اینجا راکلیک کنید.

AWT IMAGE دکتر احمد نوحه گر، استاد جغرافیا و اقلیم شناسی، دانشگاه تهران برای ورود به صفحه شخصی و دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید.

AWT IMAGE دکتر علی اکبر متکان، استاد سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید بهشتی برای ورود به صفحه شخصی و دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید.

AWT IMAGE دکتر رضا قضاوی، استاد علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه کاشان برای ورود به صفحه شخصی و دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید.

AWT IMAGE دکتر عباسعلی ولی، دانشیار علوم و مهندسی بیابان، دانشگاه کاشان برای ورود به صفحه شخصی و دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان:
http://deej.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.67.25.fa
برگشت به اصل مطلب