نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان- راهنمای پرداخت هزینه
راهنمای پرداخت هزینه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای پرداخت هزینه

نویسندگان محترم ضمن تشکر جهت ارسال مقاله به مجله مهندسی اکوسیستم بیابان، براساس ابلاغیه وزارت علوم و مصوبه معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان، این نشریه پس از طرح مقاله در جلسه هیأت تحریریه و قبل از ارسال به داوران مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزار تومان) بابت داوری دریافت خواهد نمود. ضمنا پس از اتمام مراحل داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله، از نویسنده یا نویسندگان جهت تأمین بخشی از هزینه ­های چاپ مبلغ 2500000 ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) دریافت خواهد شد.

لطفاً مبالغ فوق را به شماره حساب 1609060200 بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان (به نام سایر منابع درآمدی معاونت پژوهشی) واریز نموده و تصویر فیش واریزی را به پست الکترونیکی مجله به نشانی deej@kashanu.ac.ir  ارسال نمائید.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان:
http://deej.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.65.20.fa
برگشت به اصل مطلب