نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان- برای نویسندگان
راهنمای پرداخت هزینه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نویسندگان گرامی

* جهت دریافت فایل الگوی راهنمای تهیۀ مقالات برای نشریۀ مهندسی اکوسیستم بیابان لطفا
اینجا را کلیک کنید.

** جهت دریافت فایل فایل راهنمای پرداخت هزینه لطفا اینجا را کلیک کنید.

***جهت دریافت فایل فرم واگذاری حق انتشار مقاله (فایل پیش نیاز ارسال مقاله) اینجا را کلیک کنید. 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان:
http://deej.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.47.19.fa
برگشت به اصل مطلب