نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان- اهداف و زمینه‌ها
محورهای تحقیقاتی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

محورهای مقالات حاصل از تحقیقات علمی در  زمینه های ذیل می‌باشد:

۱- هیدرولوژی و اقلیم

۲- اکولوژی (اکولوژی احیاء، اکوفیزیولوژی، اکوهیدرولوژی و تنوع زیستی)

۳- فرسایش و رسوب (آبی و بادی)

۴- مدیریت و کاربری اراضی بیابانی

نکته مهم: این مجله ضمن پذیرش پژوهش‌های مرتبط با منابع طبیعی (بیابان، جنگل، مرتع و آبخیزداری) در اقلیم‌ها و اکوسیستم‌های خشک و بیابانی، سایر پژوهش‌های مرتبط با فرایند بیابانی شدن در اقالیم دیگر را نیز پذیرش می‌نماید.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان:
http://deej.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.42.21.fa
برگشت به اصل مطلب